Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

TVOMT Reports OMN’s Top Official Resigns || Ibsa Boordii OMN Irraa Kenname

Posted: Sadaasa/November 25, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (65)

Ibsa Boordii OMN Irraa Kenname

11/23/2014

Kabajamtoota Hojjattoota, Miseensootaa fi Deeggartoota OMN Hundaaf,

Hogganaa Bordii Oromia Media Network, Dok. Hamzaa Abdurazaaq, dura taa’umaa Boordii OMN, irraa gadidhiisuu isaanii gaddaan isin beeksifna. Hundeeffama OMN irraa eegaluun, Dok. Hamzaan dadhabbii tokko malee dhaabbata kana tajaajilaa turaniiru.

Boordiin OMN gaafa Sadaasa 22 bara 2014 walgahii godhateen marii jabaa tokko erga gaggeesseen booda haala gufuuwwan OMNiin mudatan qoratee kan dhiyeessu koree addaa tokko (ad hoc) sagalee guutuudhaan akka dhaabbatu godhee jira. Koreen addaa kun Dok. Hamzaa dabalatee sagalee deeggarsaa miseensoota Boordii guutuu ta’een hundeeffame. Bu’aan qorannoo kanaas gufuuwwan OMNiin mudatan kana gadifageenyaan erga qorateen booda furmaata murteessaa ta’ee fii, dhaabbata kana haalaan gara fulduratti tarkaanfachiisuu danda’u argamsiisuudhaaf.

Amaan kana, koreen addaa kun hojii qorannoo isaa jalqabee jira. Oduun hogganummaa gadhisuu Dok. Hamzaa kan dhagahame, walgahiin boordii kun erga taasifameen sa’a muraasa booda. Bordiin OMN, haalaawwan murtii hogganummaa gadidhiisuuttiin irraan isaan gahe ilaalchisee Dok. Hamzaa wajjin yeroo gabaabaa gidduutti mariyachuuf carraa jiru hundatti ni fayyadama.

Ibsa kanaanis waan mirkaneessuu barbaannu, koreen addaa kun dirqama isaa haalaan kan bahu ta’uusaati. Bu’aa qorannoo isaas torban muraasa keessatti hawaasaaf ifatti akka beeksisamu abdii guddaa qabna. Haala kana keessatti, miseensootaa fi firoottan OMNiif dhaamsi dabarsinu, yeroo rakkoo akkanaa keessatti, akkuma yeroo kaan gootanitti, tasgabbiidhaan miidiyaa keessan kana (OMN) bifa barbaachisaa ta’e hundaan akka gargaartan isin gaafanna.

Galatoomaa.

OMN Board of Trustee

TVOMT: OMN’s Top Official Resigns:

Gadaa.com

[custom-facebook-feed]

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

Comments ...

 1. Abdi H Reply

  November 24, 2014 at 3:30 pm

  Yaa Rabbi waan akkanaatiis gurri nu dhagayee Rabbitti magan waan namaaf Sa’aaf hin tolle yaa Rabbi nurraa qabi.Hojjatoota Mediyaalee Oromoo maraaf kan boruu Oromoof yaaddan.Dhibdeen akkanaa yeroo Miseensa Oromoo jiddutti argamtuu jalqaba akka Aadaa Oromootti Manguddo afeertanii akka dhibee argamte osoo Hawaasa Oromoo ,fira Oromoo ifii diina ( nyaapha ) Oromoo hin dhageeysisne jalqaba Gara Manguddoo, beektoota,Hayyoota Oromo tiin akka sirraawu yaaduun tooftuma Ummata Addunyaati yoo hindandayamne gar seera biyya sanaatiin gara namoota Ogummaa qabuutiin furmaata argachuutu itti jira kanaaf Oduun akkanaa osoo ijibbaatni hin godhamin ifatti bifa kanaan saaxiluun jalqaba anumayyu heddu nanaasise akkasuma kan Fira naasisee Diina ykn nyaapha kan gammachiisu ta’a Hin jarjarinaa Yaa Rabbi sitti magan Kan Oromoof Yaaddan marti akka Rakkoon kun osoo hin bubbulle furmaata argatu ijibaadhaa obsaan barruko dubbisuu kankessaniif galatoomaa ! Kan rakkina Oromoo jiddutti argameef gammaddan immo Harreen wal dhituuf Ilkee ealirraa hin yaafne ( hin caccabsine) Injifannoon Ummata Oromoof.

  • Hayuu Reply

   November 25, 2014 at 8:19 pm

   Hima diddeen du’a hindidu jedhanni worri keeyna!!
   Where ever Oromos stand as a community they stand at least in two or three places. So OMN can not be the exception, lets have it in tow or three places and then our Oromiya will be in the same mode after all Oromo is big enough community and Oromiya is big enough country to to be in three or even four places.

   I stand for Oromos’ right respected in firm Ethiopian unity anything of Oromo independence is a recipe for disaster get it now or you are never born to get anything until you see it by a means of touch like the desperate blind. The case of Oromo independence will make the conflict of South Sudan pale in comparison if it happens today, God forbid I never wish it even for a second simply because i wish all the best for my people not eternal conflagration in the name of independence.

   Some Oromo elites and leadership are a curse to the oromo people and a disaster to the land we come from. May God give as the light, since we seem to be hopeless bunches trudging in darkness.
   Xiqoo dhabanee ha’illalanu waan nutti gadeema jirtu/kan fillannee itti deemu jiiru

  • Wayane's new War Reply

   November 29, 2014 at 11:36 am

   Wayane is very happy that the window of opportunity is opened to attack OMN, oromo nationalists and the oromo people. Wayane cadres are crowling on this and other oromo websites pretending oromos to tell the people not to support OMN.

   Foolish Wayane, die with your dilusional dream. We shall double our financial support to OMN-the Voice of Oromo people.
   Wayane can not win this war.

 2. Abbaa Boora Reply

  November 24, 2014 at 9:42 pm

  Dr.Hamzan barsiisaa ijaa ta’eef yaroo media kanaaf barabaachisu hinqabu. Dura taa boodii taun isaa durumayyu sirrii hinturre! Hooganummaa gadi dhiisuun isaa yoo OMN jabeesse malee kan miidhu miti! OMN jijiirama akkanaatiif gara fuunduraatis of qophessuu qaba. Jabaadhaa hinmoona!

 3. Abdi Reply

  November 24, 2014 at 11:03 pm

  Waantakka jaaruun nama dhibaa diiguun nama hindhibuu. Garuu OMN amma gama diigamiinsaati deemaa jira.
  Maaliif yoonaan jattan. Durumarraa yeroo cinqiin tun kaatuu silaa furmaata itti kanu irra turee. garu wanni nama gadiisiisu lafaatii teenya Midiyaa kana midiyaa godhuudhaaf goonee.
  Ammallee dhugaa dubachuuf yoo midiyaa kana balaa irraa hanbisuu barbaadan badii umamtee garaa qulqulutiin umamamuu isii hawaasatti himanii jijirama fiduu barbaada Gadbahaanii himuu qaban.

  Kessaafu namoonii aka jawaar (Politician) He can’t be a leader of OMN and he all OMN leaders are hand picked and they have to be changed to those who has media knowldge.

  They have no clue about media but they have been leading OMN for 8 Months. Most of all The editor in chief Lives in Australia he has not done nothing all the efforts where made by Abdi Fixe, Ahmedyasin Ali, Fuad sir, Alamaayoo Qana ,Lalisee Kasahun, and Usman Ukume.

  Not the Editor in chief
  Befiqadu Morada ( He has no Oromo Value at all) He doesn’t write Afaan Oromo nor read Afaan Oromo.
  But he is office Manager of OMN. Funny
  Jawar has a goal and he is doing his things e

 4. Galmee Dhugaa Reply

  November 24, 2014 at 11:41 pm

  Kun waan gurri nama dhagayuu hin barbaannee dha. Dr. Hamzan nama Harvard (Ivey league college) keessa barsiisu. Nama dandeeti biyyallee run godhuuf qabu ja’een amana. Garuu, waa sirreessuu dhabee dhiisuun isaa hedduu na dhibe. Rakkoon namoota Sabboonummaa fi oromummaa hin qabne achi keessatti hojjachisuu dha. Kan akka Dr. Birhaanu kan Video Wayyaaneef Qabsoo oromoo Goolesituu ja’u ykn godhu hojjatee fi sababaaa sanii baqatoonni meeqa hiree itti dhabanii dha. Bafiqaadu Moradaa ammoo waan ajjaa’ibaati. Nama akkasi Studio OMNi akka manage godhu godhuun tarsumaa sirrii hin turre. Namni kun Oromummaa fi oromoon maal akka taateehu nama beekuu miti – farra qabsoo oromoo ti. Kun sirraawuu qaba.
  OMN kan Ummata oromoo ti, Oromoon kan agargaaramtu tahee osoo jiru, oromoo tajaajiluu male farra oromoo achi keessatti guuruun Obbo Johar irraa jalqabee dogoggora guddaa godhan. Afaan oromoo dubbachuu qoftiin gahaa miti. Namni oromummaaf gargaaraa jira. Amma akka garutti yoo waan Wayyaanee fi Mootummaa Ethiopia dabarsuu barbaadan TV ehtiopia dhageefachuu ni dandeenya. Kan OMN irraa barbaadamuu fi eeggamus kanaa miti.
  Hundaafuu, OMNI sirreessani gargaaruu dha. Ilmaan nafxanyaa akka gammadan godhuun nurraa hin eeggamu. Warri waa sirreesuus kana hubatee sabboonoota achi keessaa arihaman deebisani kanneen Johar bakka adda addaa walitti guuree farra Qabsoo fi Oromoo tahan arihuu qabu. Kana tahuu baatee jannaan oromoon ammas ofumaan waan silaa Oromoo fi Saboontoota Oromoof bu’aa qabaachuu dandayu ofirraa diiyde jachuu dha.
  An jarrumaan kun dhugumatti Yoo oromoof yaada fedhiin gadi dhiisuu qaban ja’a.
  Na hofkalchaa

 5. Abbaa Boora Reply

  November 25, 2014 at 12:42 am

  Rakkoo tokko malee otoo hinjifannoon argama ta’e silaa yoona biyya halagaa teenyee ennaa obbolaan keenya akka ilamaan bineensa rasaasaan qalaman hinboonyu!

  Nuti warri ala jirru waan OMN nuti himan malee keessa isaanii hinbeeknu. Kanaaf mee warri keessa OMN himbeekene maqaa namaa tuqxanii “tilmaamuu (speculation) dhiisaa. Ennaa oromoon akkas maqaa waliin jedhu warrii diina keenyaa maal nuun haa jedhan???????

  OMN seera bulchiisaa ofii guutuu qaba natti fakkaata. Akkaa seera isaaniitti rakkoo isaanii yoo hiikkatan cubbuu hinqabu. Kanaafuu hammaa isaan gadi bayanii “rakkoo qabanaa nugargaaraa” jedhanitii waayee bulchiisa isaanii isaanumaaf haadhiifnu!!!!!

  Garuu waanti misseensooni OMN yoom ilee dagachuun irraa hineegamne lama. (1) ijji saba milliiona 50 olii akka isaan ilaalu fi (2) Wayaaneen satellaitii cufuu (jaammi gochuu) dadhabdee harka biraatiin isaan keessa lixuuf waanti ishiin higoone tokko akka hinjjirre beekanii of eeggannoo GUDDAA gochuu dha.

  Jabaadha!

 6. Abbaa Boora Reply

  November 25, 2014 at 1:34 am

  Dr. Hamzaa,

  sagalee keessan otoon hindhagayiin yaada kanaa olii (November 24, 2014 at 9:42 pm) barressuun koo doggoora ijaa ta’ef dhiifama guddaan isin gaafadha!!

  Hojiin barsiisaa maal akka fakkatu isaan beekuuf malee hamilee keessan toquuf akka hintaane naaf hubadha.

  Dura ta’a Bordii OMN ti hatatamaan aka deebitani gadda saba keessanii akka dhaabdan abdii kooti!!

 7. Gutu Reply

  November 25, 2014 at 2:34 am

  First, I want to wish Long live Oromo Media Network and want to thank tireless hard working Media team working with limited resource to keep this very young Media on the air and I hope to see that continue. As far as OMN director resignation,While his decision to leave OMN is respected, I am surprised to see for such minor issue which can arise with any public organization and can be resolved internally to go public by Dr. Hamza and wage attack by name calling on an individuals who has contributed the most to this organization is shame disgrace that is not expected of a professor who has thought Harvard for 15 years like he puts it. I think Dr. Hamza has a responsibility as mature educated person to mentor, guide and teach patience than to be inpatient and go on attack not only a person but also degrading the media to entertain our enemies who have attempted to take us off the air and their cadres who work tirelessly to make this happen. For Oromo enemies out there, please do not be thrilled by this as if end of Oromo Media. Oromo Media will live for ever and struggle will continue.

  Negayan,

  Gutu

  • Baayisaa Reply

   November 26, 2014 at 6:43 pm

   Idiiterr(Editor)

   Dhimaa kan qofa ilaalchisee, warra Afaan Oromootin hin barresinee maloo asii iraati hin maxansinaa! Rakoo keenya kana diinooni (nyphan) keenya akaa hin dhageenye hanga dandaa’ame of eegu qabna jeedhen yaadaa.

   Galatooma

 8. Abbaa Haqaa Reply

  November 25, 2014 at 2:46 am

  Duraan dursea akkam jirtu hundi kessaau yaa ilmaan ayyaa isiniin jedha. Wonni amma dhagaha jirru kuni fafa gudda dha. irraa ufi qusatu nu barbaachisa. Nuti oromoon yeroo hunda waa ijarretuma digna. Yaa rabbi kana irraa nu hoffolchi. Midiyaan kuni arga fi gurraa ummata ballàti. Isa kana jabeessine akka gadi dhabbatu qofa osoo hin tahin akka hundee isaa gadi fageeffatee namni tokkollee sochoosuuu hin dandeenne godhuu qabna. Midiyaan kun kan Jawar, kan Dr. hamza ykn kan nama tokkoyyuu osoo hin tahin qabbeenna ummata keenna balàti. saniifu nu hundu tokko tokkoon keenna midiyaa kan utubunne akka wanni tokko nu jla hin sochoofinne godhuun dirqama lammummaa qofa osoo hin tahin waan ennummaa keenna ibsu tokko waan taheef namni eennummaa ufi diqqeessuu ykn mana ufi diigu barbaadu hin jiru waan taheef jabaannee itti cichuudhaan midiyaa keenna kana eeggatutun nurraa eeggama. Dhugaa rabbii dubbatuuf yoo taate sila kan diinni nurratti dalagu xiqqatee ufi mana kessaa oli debinee ufi irratti dalagna. kuni waan fafati rabbii nu haa baasu. Ummata balàa keenna kan ala jiruuf wanni ani dhamuu barbaadu waan takka.Sunis mee waan guddaa godhuufi akkuma hawwii qabnu waan xiqqaa bakkaan haa geennu. Kana jechuun kiyyaa midiyaan kuni waani xiqqaa jechuuf ykn gadi xiqqeessuf osoo hin tahin akka baayyinna keenna yoo tahee mediyaa takka miti kudhaan ykn sani oluu qabbachuu qabna turre. kanaafuu mee ta jalqabne tana bakkan gahuuf yaaliii godha waani irra caalu hojjechhuf haa tattafannuu. Yaa ummata keenna woli galan alaa galan jettimii oromoon. kanafuu afaan tokko taane midiyaa keenna kana jabeessuudhaan akkauma duuratti diinaa keennaa lumèe isaanii gadi cabsuudhaan ummata keenna hamilee issani haa oli qabnu isiniin jedha!

  Galatoomaa yaa ilmaan aayya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 9. Bulti Reply

  November 25, 2014 at 3:04 am

  I don’t know their by-laws but normally the chair of Bord must have full authority over who runs the office.
  I can’t imagine any individual even dares to dictate the chair of OMN. This would be an insult to the people, not the chairman.
  If what I heard is true, jahawr certainly overstepped his authority and risks being left to history by breaking what he helped make.

  Bring back Hamza immediately and let him do his job without interference!

  • Dôrî Reply

   November 28, 2014 at 3:17 pm

   Bulti the naftagna boy,
   having an oromo name is not guarantee to be a true oromian citizen.
   Jawar Mohammad had made you and your backward naftagna camp laughably paranoid.You panic any time you hear the name “Jawar Mohammad.”

   And, leave OMN alone, it does not need any advice from its diehard enemies.

   OMN and its magnificent team shall prevail.

 10. Hubataa DUbbii Reply

  November 25, 2014 at 4:12 am

  The problem with OMN is that it is populated with Jawar’s Ethiopianist cliques like Fekadu Moreda who asked our Oromo-Muslim sister to remove her hijab in order to get an opportunity for interview (much less work for) with OMN as a reporter. The English say “Birds of the same feather fly together.” How true!

  If you really want to know who Fikadu Moroda is, please visit the following site and read the comments he has been making. In this story, Meron Admasu, a chauvinist Amhara-Ethiopianist, calls Oromo nationalists “these few confused individuals in Diaspora are driven by emotion and falsified stories as they are using this consequence to advance their tiny hatred against innocent Ethiopians in particular Amhara and Christian” among other things. (See more at: http://www.zehabesha.com/genuine-oromo-ethiopians-demand-under-dilemma).

  A certain “Legit” – an Oromo nationalist – pens a comment in defense of Oromo nationalist (please rad his comments at the link below.) Guess who replied on Meron’s side: It was Fekadu Moreda who said “I a Selale Oromo and have more affinity with Selale Amara than with Arsi Oromo. So, my advice is for the Aris, Bale, Wellega Oromos to create their own country leaving the affair of Shewa for us. It will be then up to us to decide whether to be with your Oromia, the Amara land or to create our own country as Addis Ababa the capital, and Nazareth (Adama), the second city. As you are seeking to be free from an Amara influence, I hope you can understand our legitimate right to be free from the influence of you guys. – Read the fourth cpmment down at http://www.zehabesha.com/genuine-oromo-ethiopians-demand-under-dilemma/.

  This is the guy – an enemy of Oromo unity and Oromo struggle for liberation – who is now managing OMN. With him and other such Ethiopianists and agents of Ethiopia (enemies of the Oromo struggle) at the helm of OMN, is it any wonder that the media works, looks and sounds more Ethiopian than Oromo?

  Nagaan.

 11. Yaa dhugaa Reply

  November 25, 2014 at 7:09 am

  “cubbuu eessa deemta ittiin jennaan gara na ergan deemaa jette, yoo bakka sana dhabde hoo jennaan namicha na ergettan deebi’aa jette”.OMN qabeenya ummata Oromoo ta’uu eenyu lleen mami hin qabu ,garuu Namootiin takka takka OMN kana keessa dhokatann Cubbuu isaan Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO saba Oromoo jalaa dhoksuuf jecha cubbuun isaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo irraatti isaanumatti deebi’aa jira.

  “dhugaan ni kallattu illee hi cittu”

  OMN sagalee saba oromooti!!!
  WBO ns irree fi gaachana saba Oromooti!!!

  yoom iyyuu OMN cinaa ni dhaabbann!!!

 12. carraa Reply

  November 25, 2014 at 10:03 am

  Forget him he is chicke n. OMN will come out strong.We don’t know him (Dr.Hamza) before and we just heard his resignation. His Harvard experience should have helped us to overcome such obstacles. Instead, he resorted to talk trashes. He is driven by local afoshas and eders. He doesn’t know OMN have millions of supporters.

 13. Gaarii Reply

  November 25, 2014 at 1:00 pm

  I wonder when all those persons complain one individual. If they all can not resist one man, they are all useless.This country is free and nobody force you to side him .Either The chairman is very weak and clueless how the system of this country work or his position is a minority in the board.It became norm to us(Oromo) to protest when we fail to garnish the necessary vote.If the chairman is really knows what he has to do, he can remove the individuals by board decision. The board has legal authority to recruits and remove the executive. The one individual they all complain has no legal ground to interfere with duty of board or executive . He is not member of the neither officers. There fore not knowing their authority and responsibility, they all cry in vain.From what I observe, their is hidden hands from back that try to make divisions among Oromos. We, the Oromos, has to learn from past events. Let us understand things first before we jump into conclusions. Watch out the ALHABASHi religious woyyannee cadres! Do not forget the 700 million Diaspora budgets.

 14. Salphinna Reply

  November 25, 2014 at 1:27 pm

  UUUUUUUUUUUUUUUU baddan nusi hin balleessinaa yaa ilmaan ayyaa akkanaanu bannee nama gadti ilaalamaa jirra hanqa haftee oftti daballaa mee moggaa keessan lameen laala.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.Iyyaa iyya walti dabarsaa nagaya waljidduu teenyatti nuu buusa.

 15. Salphinna Reply

  November 25, 2014 at 1:52 pm

  UUUUUUUUUUUUUUUU baddanii nusi hin balleessinaa yaa ilmaan ayyaa akkanaanu bannee nama gadti ilaalamaa jirra hanqa haftee oftti daballaa mee moggaa keessan lameen laala.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.Iyyaa iyya walti dabarsaa nagaya waljidduu teenyatti nuu buusa.

 16. Hubataa Dubbii Reply

  November 25, 2014 at 2:49 pm

  With Fekadu Moroda managing it, I am not surprised OMN has become so Ethiopian in deeds and in image.

  If you really want to know who Fikadu Moroda is, please visit the following site and read the comments he has been making. In this story, Meron Admasu, a chauvinist Amhara-Ethiopianist, calls Oromo nationalists “these few confused individuals in Diaspora are driven by emotion and falsified stories as they are using this consequence to advance their tiny hatred against innocent Ethiopians in particular Amhara and Christian” among other things. (See more at: http://www.zehabesha.com/genuine-oromo-ethiopians-demand-under-dilemma).

  A certain “Legit” – an Oromo nationalist – pens a comment in defense of Oromo nationalist (please rad his comments at the link below.) Guess who replied on Meron’s side: It was Fekadu Moreda who said “I a Selale Oromo and have more affinity with Selale Amara than with Arsi Oromo. So, my advice is for the Aris, Bale, Wellega Oromos to create their own country leaving the affair of Shewa for us. It will be then up to us to decide whether to be with your Oromia, the Amara land or to create our own country as Addis Ababa the capital, and Nazareth (Adama), the second city. As you are seeking to be free from an Amara influence, I hope you can understand our legitimate right to be free from the influence of you guys. – Read the fourth cpmment down at http://www.zehabesha.com/genuine-oromo-ethiopians-demand-under-dilemma/.

  This is the guy – an enemy of Oromo unity and Oromo struggle for liberation – who is now managing OMN. With him and other Ethiopianists at the helm of OMN, is it any wonder that the media looks and sounds more like Ethiopian than Oromo?

  Nagaan

  • Boonaa Reply

   November 28, 2014 at 1:06 am

   Hubataa,

   Your name and brain do not go together. You are wrong about Obbo Feqaadu. Omn will never higher such person. This tplf work. No Orono would say like this. Even if Oromo does not like to see Oromia then he she will stick to Ethiopia as is .. Not divide like this person said.

   Please before you write first Hubadha.

 17. Misbah Reply

  November 25, 2014 at 5:22 pm

  Jaarmaya too keesatti rakkoon ni dhalata furmaata rakko sanii hikaa itti barbaduun waligalati kan gurmuu (team work) jarmaya sanaati,caalati kan hogantootati.Badiin hojii keesatti dhalatu karaa lamaan yoo laale gaariin ja’a.
  1.baleesa namni tokko yokiis murni tokko tahe je’e midhaa jarmaya San keesatti fiduuf/dantaa mataa ofii guutachuuf u’mu
  2.badii namni tokko yokiis murni tokko guddina Jaarmaya sana jabeesuf hojjaa keesatti wallaan/dogogoraan godhe/ godhan addaan bafachuun barbachisa.kanaaf Koreen waan kana qorachuuf dhaabate waan as deebituun obsaan haa eeynu.Murtiin ragaa malee keninu takka midhaa malee furmaata hin taatu.
  Mediaan kun dhaabachuun hagam akka diina garaa gube ni hubana.Rakkoon nutti qabuus ni jirti, muuxannoo gahaa qabachuu dhabuunis rakina if dandaye.Kanaaf media kana akkamitti jabeesina, rakkoo kana bira darbuu qabna yaadolee positive tahan gumachuu gargaarsan bira dhaabachuun jabina fulduraa irratti haa yaadnu.Wal arabsuu fi maqaa namoole osoo yaka isaa/isii ragaan hin hubatamne murtii yakaa murteesu dura itti haa yaadnu.Rakkon/badiin taheef duula diigumsaa hafarsuu irra haa if qusanu.Rakkoon yoomiyuu ni dhalati fulduraas akas malee gudini hin dhufu.
  I hope coreen dhabate waan positive tahe tokko as baati je’en abdadhaa hamasitti bakka jirutti akkamitti OMN jabaata maal gumachuu qabana jennee bakka jirutti haa yaadnu
  * No success comes without problem and one of the nice thing about problem is most of them are winnable and the rest of them do not exist except in our imagination “Steve Allen”.
  Viva OMN.
  Misbah .

 18. Hasan Reply

  November 25, 2014 at 7:55 pm

  Lammiiwwan dhiifama wajjiin. Wanti amma OMN keessatti deemaa jiru kun salphinna qaanii ti. Kun Oromoo salphisuu dha. OMN ijaaramee waggaa tokko odoo hin geenne horatuu isaa nama gaddisiisa. Kun ta’uun irra hin turre. Kun kan ta’eef akka ilaalcha kiyyatti akkaataa OMN ijaarame irratti waan rarra’ame. Namootni Boordii ta’ees, Mulchootaas ta’aniis akkasumas gulaaloota yoo ta’an walbeekumsaa, hiriyyummaa fi firummaan walfilan. Dandeetii, beekumsaa, fi sabboonummaatti gatiin hin kennamne. Akka natti fakkaatutti haaloota kanatu jeeqama amma dhalate kana uume. OMN bilisa ta’uu qaba. Namaan yookin namootaan walitti hidhamuu hin qabu. Of danda’ee dhaabatuu fi jiraatuu qaba. Namootni gahee isaanii keessatti taphatuu ni danda’u. Garuu, OMN akka meesahaa ofiitti laaluu hinqaban; gargaartootni sab-qunnamtii kana nam-tokkeen walitti hidhuu hinqaban. Namootni gariin, OMN fi Jawaar Mohaammadiin tokkoo fi tokko godhuu yaalu. Kun dogoggora hamaa ol’aanaa dha. OMN kan ijaare Oromoota heddu, Jawaar Mohaammad duwwaa miti. All of them have equal credit. But creating a personality cult for one person or a group is dangerous and harmful. It is good to separate OMN from individuals.

  It is time to bring in nationalists with media knowledge. Bring in Oromo nationals who believe in independence of Oromia.

 19. safuu Reply

  November 25, 2014 at 10:16 pm

  Yaa oromoo garuuma nu ofaniiti deemana, mee gaafi tokko qaba, OMN kan umaata yoo jennee Umaanii yoomi namoota board kana quba baase filatee ? Kanumaa gadii nuti fadanii harka waltii rukuna malee namooni kun eenyuu jedhee kan filatee jira nati hin fakaatu yoo walii saanii malee

  nagaan

 20. Abbaa Boora Reply

  November 25, 2014 at 11:43 pm

  “Hubataa Dubbbii, yaa dhugaa, Bultii”, everything you wrote makes sense to me.

  I am asking everyone if we are paying our money for OMN or JMN ????
  I can’t understand what authority Jawar has in OMN which allows him to interfere and dictate on the chair! Is he bord member? Oromos have lived and can live with out OMN for centuries, but Jawar has lost oromo forever, alone for disrespecting the authority of one of the best intellectuals on the globe who happens to be one us! Now he can dance once again with amharas. Oromos say thanks for your work so far but there is limit to everything!

  Even if DR. Hamza had done everything wrong (which is most unlikely), the Bord should have respected his authority. They should never have published the mess on their website without his authorization. He should be allowed to dismiss, move or replace anyone in his team in the best interest of the institution. Oromo have more confidence in Hamza than people who talk a lot.

  I have immediately sent them an email expressing my deep objection to the publication of their note, although i did not even know that they did so without the chair!

  Another point is wayane (habasha) may have failed jamming OMN but have successfully infiltrated it through Fekadu Moreda knowing that oromos are too bad in housekeeping!!!!! It is 1:0 for them! We think the agents are ours but they are paid millions of dollars by wayanee!!

  Nothing short of immediate restoration of DR. Hamza with his full authority respected and Moreda and Jawar removed from OMN can restore my confidence to pay even one cent again for this media!

  I urge oromos to use their money to directlty finance anyone on the battle field in oromia, not to hire corrupted individuals in America. After all, Wayane did not occupy oromo land through their Tigray media network!

 21. Boona Reply

  November 25, 2014 at 11:45 pm

  I wouldn’t jump on a TV to plead my case as fast as this guy did. The Oromo people need to digest what has been brewing behind our back. He had a responsibility to act in a civilized manner than trying to abdicate himself in the final hours. What is regrettable is the timing as well. All Oromo media should refrain from entertaining these kinds of foolish actions. We will over our differences, but we should give credit where credit is due.

 22. fu'aad Reply

  November 26, 2014 at 2:28 am

  Sii magan oromo tenya malii ballan hagana getee tunii dhiroo nutii oromo tunii saah abarsa qabna moo ebumatu biraa dabre. Tunii ta duriin adda fakkati. Basumaa ee itii jabadha. Wantii anii jedhuu barbadu tokko sadhiroo yoo dur abarsa qabanele waa hin beynuu garuu mee mangudo dur tanaa nuu gafadha waan wal tahuu nuu dhorkee adda nuu fachasu kanaa.

 23. Bultuum Reply

  November 26, 2014 at 5:42 am

  I admire Juaar. He is young and excellent analyzer. He played prominent role in establishing OMN. But the respect and love of our people had misguided him. He wanted to be everything. Dictators love their cause and don’t believe others accomplish the task. As a result they are unconstrained by law. I think this happened to Juaar.

  Juaar is the current OSA president.This OMN issue may spill over to OSA. I hope you will not be a cause for the downturn of two important Oromo organizations. “Juaar kenyaa”, I appeal to you to distance yourself from OMN so that the board can restructure the OMN without any interference.

  Thanks

 24. Nagaasaa Reply

  November 26, 2014 at 5:47 am

  I have long anticipated the hijacking (coup de etat) of OMN but it came only too early!

  Interestingly, they did not announce on the resignation in their news (as if nothing had happened). How long would they keep “secret”. Or may be it is not “news worthy”. This on itself shows their hypocrisy!

  Whoever paid for OMN must demand bringing back Hamza or refund your money! We have not paid for a private enterprise.

 25. gelloo Reply

  November 26, 2014 at 8:05 am

  OMN had organizational problems from the start. I understand that some members of the leadership (Executive Committee and the Board of Trustees) accepted the responsibilities vested in them in good faith out of profound interest to serve the Oromo people. However, in essence OMN has been and still is the private property of one individual, Obbo Jawar. Jawar himself chose and assigned members of the Board and Executive Committee, editorial committee, journalists and other staff. As far as I know, not any election took place when the OMN leadership was announced. We do not know how they were chosen, what the criterion was and for what objective that was done. Under such circumstance, it is not uncommon that the leadership be stacked by loyalist soldiers, soft and weak individuals who do not stand for principles and in some cases incompetent individuals. I guess this might have made especially some lower level staff members believe that Obbo Jawar is the ultimate boss.

  On the other hand, who the owner of OMN is and who has the ultimate (above the Board of Trustees) say on decisions is not clear. For instance, when the current leadership ends its term of office (if there is term limit), how are they replaced? To whom does the Board report? These matters are important for the Board to do its job independently and confidently.

  My other point is in reference to Obbo Jawar’s interference into the works of the journalists, executive committee and the board as mentioned earlier by some members. I heard that this matter and some other OMN problems are under investigation and, therefore, I cannot say much until the outcome is known. But I can ask one question. Obbo Jawar does not have police or military force to intimidate some one enforce his will upon some one in the US. How can he force and censure journalists informally when he does not have any formal leadership role whatsoever whether in the Board or Executive in OMN? This is very striking.

  Why did they bow down when they were censured or forced to do some thing that they did not believe in by an individual who is not even their boss? The reason, I guess, may be:

  1. I do not think those journalists are in reality professional journalists who know their rights and duties. They were simply called in and given the task. The nature of the job is, however, strictly bound by principles and work ethics.
  2. Some staff members may be interested more in securing their employment than providing service. In this regard, they may be mindful that the formal bosses – Board and the Executive Committee members – have term limits while the informal boss will last for the life of the organization.
  3. The OMN leadership might be divided and unable to convince itself and the OMN staff members that it is the only legitimate decision making body. Such situation is frustrating for some members who try to stand by principles.

  With regard to the complaints of unnecessary interferences, we will see when the investigation is finalized. But don’t forget that the neutrality of the ad hoc investigation committee can also influence the result.

  • boona Reply

   November 28, 2014 at 11:11 pm

   Gelloo,

   I am not quite sure that you have credible information to base your opinion on. Your assertions are full of speculations. If I were you I would have kept quite until I find credible information from credible sources. There is a whirl wind of lies and speculations. That there has been a problem in OMN is now no secret. Many people have contributed to that problem. To put the blame on one person is regrettable. Nonetheless, steps were being taken to correct those problems. People who have been affected by the steps being taken have chosen a more destructive approach by engaging in smear tactics. It is understandable that they will not accept their own failures, but blame others. So it would be wise too wait for the investigation.

 26. Salalee Reply

  November 26, 2014 at 8:55 am

  Push for Solution rather than division.

  I didn’t want to open my mouth without assessing further information or evidences. However, some irrational comments are sickening me on this topic. On the first hand, most of us who lack the evidences could assume and acknowledge that there should be a substantial problem. Then, somebody or group could analyze and solve it. This group could be committee or other sort of body. Nonetheless, we can’t just jump on nonsense criticism against any side.

  Secondly, those who are talking about money or donation, they should think that it has nothing to do with the alleged matter. Our donation is another way of our contribution to greatest number of Oromian citizens rather than to individual servants who ever engaged in the wrong doing. Had they caused it, then we have gotten to voice up to establish independent body who can investigate and solve it. Besides, we have extra ordinary tradition to do so. However, talking about money or donation might just be another way out from serving or contributing to common goals of the Oromos. Likewise, targeting public servants like Moreda, as Hubataa Dubbii tried, is another ill approach to this matter. If he or any personnel or key personnel could be detected with wrong doing and guilty of it, they could be accountable and deserve punishment. Their standalone ideological influence could not dictate the vast number of Oromos. From my Understanding of his interview, this is What Dr. Hamza himself insisted.

  Well, I could assume most of those poor comments which are emphasizing on donation and individual servants like Mr. Moreda, might be attempting to worsen the scenario for different gain or agenda, perhaps to divide and concur or eliminate the OMN. I insist such ill dream could not go any far as it is has nothing to do with the very reason of OMN’s establishment. It could do certain immaterial harm, but it would never be a core challenge. I would rather maintain that our (the Oromo) pre-emptive economic standing could be a core challenge. Therefore, I insist that the Oromos and supporters of OMN are better to tackle such economic or financial constraints against OMN. Then we deal with other matters like personnel or board issue after ensuing blossoming of OMN. Hence, avoiding division by dealing with issues and pushing for solution is the only best approach as OMN prevails to flourish to inform its users.

  • Doorii Reply

   November 28, 2014 at 3:43 pm

   Salalee !

   Note that there are more Habasha commentators than oromos on this blog. They have been lurking from the bignning to attack and destroy every thing of oromo popular movement and the true oromo sons like Jawar and Abdi, and the media OMN they built with hard job and extraordinary dedication.

   My message to all HABASHA infiltrators on this blog is only one:

   LEAVE US ALONE !

   get lost from here. You are the sworn enemies of the Oromo people.

 27. Biilaa jaaraa Reply

  November 26, 2014 at 8:56 am

  Dr Hamzaan qabeenya ummata oromoo waliigalaa dirree irrati facaasee deemuun isaa ani karaa ta’ee natti hin mul’atu rakkoo jirtu oromoo Minisootaa jirtu duratti dhiheessee murtii maayyii itti kennisiisuu osoo danda’uu facaasee biraa deemuun gantoota dirree qabsoo irraa addaa miti. Badii dalageef ummata oromoo dhiifama gaafachuu qaba akka yaada kiyyaati

 28. abdi Reply

  November 26, 2014 at 10:11 am

  waan akkasii dhaga’uun nama saalfachiisa. kun hundi bu’urri isaa maalii ? jedhanii of gaafachuu barbaachisa. hundeeffamii miidiyaa kanaa Ummata OROMOOf bu’aa guddaa buusuu danda’a ture. garuu rakkoon jiru miidiyaan kun hundeeffamuu fi kaayyoon isaa kan Ummatatti himame natti hin fakkaatu. miidiyaa kana ammallee gadi fageenyaan ilaaluu barbaachisa. dhimmi kun ykn rakkoon miidiyaa kanaa wayita ka’uu hundumtuu Juhaaritti quba qabuu danda’a. garuu Juhaar eenyutti quba qabu akka danda’u tilmaamuun rakkoo ammaa kana furuu danda’a. miidiyaa kanaan duuba kan jiru ummata kanaaf ifa ta’uu qaba. miidiyaan Oromoof dhaabbadhe jedhee sirba Oromoo addaan filee dhiheessuu , sochii dhaabbilee siyaasaa adda baasee dhiheessuu fayyummaan isaa na yaaddeessa. ani akkan dhaga’utti, miidiyaa kanaan duuba kaayyoo Faranjoonni (USA) Bilisummaa ORomoo dhorguu barbaadan keessa jiraachuu fageenyaan dhaga’a. Juhaari fi namoonni muraasnii dhimma kana beekan jalqaba irra Ummata hawwachuu kan jedhuun eegalan malee dhumni isaanii maal akka ture beekamaadha. kanaaf warri dhimma kana akka dansaatti beekan dubbachuu qabu . yoo ta’uu baatee dubbiin dhaokataan hin jiru ni dubbanna. wanni nama dhibu miidiyaan kun ijoollee sabboonoo ta’an jalqabbii irraa kaasee waliin hojjachuu diduun isaa hedduu nu raaja ture. waan har’a umamaa jiru nuuf tilmaama keenya yeroo sanaa ture. kanaaf gama kanaan rakkoo jiru irratti yoo hin xiyyeeffatiin wanni kun hiikkaa hin qabaatu yaa firaa. ani garuu miidiyaan kun akkas ta’u isaatti hedduun gadda. yeroo hundaa fageessinee yaadu fi karoora yeroo dheeraa jabeeffatanii hojjachu dhabuu irraa rakkoon akkanaa nu mudata. kanaaf jalqaba irraa hojiin miiraan qofaa guutamee eegalamu rakkoo fiduun isaa hin hafu. jaarsoliin akka maaliitttu waan kana furuuf yaalaa . waan guddaa kana of harkaa baasuun dansaa hin ta’u.

 29. Bortola Reply

  November 26, 2014 at 7:54 pm

  In order to solve a problem, you need to know the cause, diagnosis. I believe the problem emanates from from the very inception of institution building basics. let me be very clear:
  1) Is there any bylaw that governs OMN (states the roles and responsibilities of the different bodies: board, executive, employees etc.)?
  2) Who selected/appointed the current board or executive members and how are they be replaced if at all there is a term limit?
  I think lack of transparency on matters of the likes are very troubling and if ONM is to thrive it needs to address these issues urgently. I tend to believe the comments give above that, the current management was hand-picked by Jawar based on their percieved loyalty to him, including Dr Hamza. In the absence of a by-law that clearly delimits the roles of the different management bodies this problem would continue because each is operating with assumption and may infringe into the roles of others. BTW, I have a comment about Dr Hamza’s complaint: In general a board provides an oversight functions on matters like budget/finance, policy and strategy issue and does’t run the day-to-day activities of an institution. That is the role of the executive body. Did Dr Hamza step out of his role in the absence of clear by-law? Did Dr Hanza question the way he was picked (I am not insinuating that he does’t qualify but the way it was done)?

 30. Nagaasaa Reply

  November 26, 2014 at 9:10 pm

  Bultuum, very true!

  Everytime Jawar boasts to prove the ages old habasha adages wrong, only to end up proving them right and himself wrong! Amharas never made their claims without careful observation.

  You can teach oromos in the best western universities or train them to become the best generals, they can’t lead themselves! period! Gadaa is the only exception to this rule, and perhaps the only solution in the long term. I think this is a genetic disease. Once exposed to western education oromos progressively lose their capacity to lead. The more educated they are the worse their conditions get.

  In fact it is easier to teach donkeys to lead oromos than teach another oromo to do the same job! That is why it is a blessing for oromos that Tigres not donkeys lead them like a herd of cattle.

  Gutu, caarra, Biilaa jaara,

  warri OMN Hundi isaanii otoo waliti cafaqamanii hamma Dr. Hamza hingayani!
  He reduced himself to your level to help you. Not only you fail to accept your ignorance and reject his offer, but you shit on him!

  Kanaafuu alabatii keessan irraa baqatee hojii issaati deebi’un sirri dha!

  Abdi,

  Very true.

  I think OMN should be eliminated if it is not serving oromo interest. That’s one reason for no donation unless Hamza is restored. Otherwise, I will never allow one cell of my brain to be touched by their propaganda, let alone donate money for them!

  If you want your independence give your money to OLA and students who die in their dormitories right away. Every thing else is in the interest of a third country or individuals, at least as it stands now. remember wayane leads oromo 100:0.

 31. Musa Galamso Reply

  November 26, 2014 at 9:36 pm

  Bitter testes should be expected we should expect challenges in any kind of startup organization. It is funny and immoral to attack by calling names and characters. Where is patience, leadership characters,charisma and personality?. It is pathetic for individuals to lose control and act childish like we heard recently. This should be resolved systematically with patience. I directly appeal to Dr Hamza to go back and clear the mess he left behind. He did not use his full potential and personality to resolve the problems. He is more educated more qualified more responsible. This is not what we expect from such a brilliant individual like him. If not history will judge him and the

 32. Chala Reply

  November 26, 2014 at 10:44 pm

  I wonder if there is (or will be) any performance and financial audit that the general public can see and understand what and who went wrong. Long term and collective interest requires that things are done in an institutionalized and structured processes, not just an individual’s or group of individuals’ goodwill.

 33. Wako Reply

  November 26, 2014 at 11:34 pm

  I know that no news is good news. I have heart broken but not hopeless. our people, we will get over these difficulties let us not polarize the issue befeofe we know any facts. The truth will pervail in our time and we may learn someyhing the hard way. I hope this should be a teachable moment for our leaders to respect the people will against their personal appetite. From what I heard from Dr. Hamza TVOMT interview there exist a clear conflict in OMN organization which is somewhat deep rooted. For instance, how comes SOME ONE publish a letter without Dr. Hamza knowledge and confirmation and sign off under his name -faking – the whole message as if either he believes in it or actual spelled it out? For me that is way over crossing the line of the law or the decision of the person( Dr.Hamza).

  Now let us focus on how to resolve the problems and uplift the sprit of our people once again rather than dragging them down to fail. I hope the committee has to go back and reinstate Dr. Hamza with out any precondition and honestly put the house in order.

 34. Abbaa Boora Reply

  November 26, 2014 at 11:39 pm

  Musa, the mess is not Hamaza’s but exclusively Jawahr’s, who dictated to teach him what’s right and wrong.
  If Jawhar knows it all and better why should Hamza waste even one second of the most competitive job of research in elite school??????

  I don’t know both men personally, but the exact similar thing happened to me, too!
  First, they are hungry to tap into your exceptional expertise. Then, when you try to exercise it they start to shit on you as if they are the experts. That’s the time to leave, unless you are financially or otherwise dependent on them. Fortunately Hamza is not someone they can mess with and he left! Fully understandable!

  Thus, it is up to Jawar to clean his own mess!

 35. Abbaa Boora Reply

  November 27, 2014 at 2:26 am

  PROPOSAL:

  From what I have heard Professor Hamza was not fired, but he resigned rather than accept a diktat from a student. Luckily for oromos Dr. Hamza made clear he wishes to serve his people in this or any area if his authority is respected.

  Clearly, his re-installment requires nothing short of full restoration and recognition of his authority, i.e. the student must first know he is a student, at least in the area of the professor’s expertise. His position makes him ultimately responsible for everything going on in the institution. This must be recognized and fully supported, even if we may not always like his decisions. A professor’s mere physical presence in class has no meaning if he can not do his work because of an unruly student.

  It is up to the remaining Bord members and Executive director to officially apologize for the mishap and invite him to serve his people in his post till the end of his term, with clear promise of support and non-interference in his duties. In my opinion, nothing else can restore public confidence in OMN.

  • Sorry the name is Musa kamona not Galamso Reply

   November 27, 2014 at 5:31 am

   We should also understand this is the beginning not the end prepare for the worst. This should be used us an opportunity of learning for better future. The young generation is in line to make history we should better watch out! We should not forget that this is the fruit of the revolutionaries from, Ayub abubakar to the Quebec generation who gave their life and still giving there life that the nation should have voice. Let every one knows strength prevail over weakness,success over failure. In your hands lies the opportunity of making history, which comes only once in life time. civilized discussion is not the sign of weakness it the sign of maturity and strength.
   Musa kamona Freedom for all!!
   The oromo nation will overcome all the challenge!!!

 36. Musa Galamso Reply

  November 27, 2014 at 4:40 am

  Abbaa bora, thank you for your thoughtful response and I agree with you on that. It is my strong believe that, Jawar should learn from Dr Hamza . He is lucky to work with such experinced qualified person like Dr Hamza. It is to early for oromo people to hear such un ugly news. Both sides should exercise patience and try to resolve the issue behind closed door. Did they seat down and think about it how this will be devastating to our people? This show still we are not learning from history. In 1991 our people lined behind some organization with there livelihood and life, in return they abounded the nation and runaway to there hide out in Asmara. Jawar, should understand his position and limit his exercise. If not he will be ejected. Dr Hamza , has also huge responsibility from his nation, with such big name comes huge responsibility .

 37. albasa dagaga Reply

  November 27, 2014 at 8:17 am

  I am actually surprised that OMN lasted this long given how it was formed and why it was formed.
  Here is how the story starts. Few individuals talk about establishing one major Oromo media network that can compete with Habasha network ESAT. The initiator drafts a proposal and shares with few professionals. Along the way, Jawar is also contacted. By this time, Jawar had left his Habasha study group (rather chased out from the group) and was looking for a home. Jawar reclaims Oromoness, coins his “Oromo first” manifesto and through that revelation becomes a hero to his clan lords, Ethiopianist Oromos who were in the shadows (some with criminal background working with Derg, and TPLF/OPDO), and quite a few immature and unsophisticated youth. Within a few months, Jawar becomes the liberator, the political scientist, the Oromo “Messiah”. Unbelievable overnight transformation unheard of in any written annals of world history. The new Messiah asks for the old folks to retire from OLF, OSA, Oromo community leaderships and anything Oromo leadership, for HE is now the new king. And that was how the new Oromo hero was born. The Call to Adventure has found his followers. By birth, supernatural, he’s the only one to be granted everything needed to save the retched Oromo. Cursed with such awesome powers, the new Messiah caught the hero ball and started running with it as far as he can.
  And so, when the new King heard the idea of establishing major Oromo network, he jumped on it and grabbed it by the neck. Within a few months, he clandestinely recruited his beloved clansmen and ideological soul-mates while purging those some and avoiding those whom he believed are his natural nemesis–these very bad Oromo elites. And so, started the famed OMN. It became His little toy and self advertisement forum. Unfortunately for the new tyrant, there are people of honor and integrity unsuspected and unidentified by the King and one happened to be the one chosen to be the chairman of the board. Whoever advised Jawar to chose Dr. Hamza Abdurazak, alas, The Chosen One has clearly chosen the wrong one. Consistent with his training and Oromo wisdom, Hamza exposed the new Tyrant for who he is. All in all, the Jawar fiasco reminds us of the idiom “The emperor has no clothes”.

 38. ganamo Reply

  November 27, 2014 at 4:32 pm

  To add to your surprise, OMN will continue to serve oromos around the world. OMN will continue to expose the crimes and sabotages committed on our people not only by woyanes but also by members of ODF like you, by some members of OLF-GS and Jijiiremaa. OMN is the fist of Oromo. Your reaction tells us how much you felt the blow of OMN. You will continue to suffer until you are removed from Oromos way for national liberation. I can assure you that oromos and OMN will not be disturbed by resignation of a single individual who happens to be immature, inexperienced, and unwise. Mistakes are expected in any organizations but learning from it wiseness. OMN will come out strong and will terrify the enemies of our struggle for national liberation including pseudo-nationalists, informants, and the errand boys.

  • albasa dagaga Reply

   November 28, 2014 at 12:20 am

   You said:”OMN will come out strong and will terrify the enemies of our struggle for national liberation including pseudo-nationalists, informants, and the errand boys.”
   I hope so. the problem is all of the pseudo-nationalists, informants, and the errand boys include some people within the leadership who are running OMN. I look forward to see a clean OMN free from such con-artists filled with network of spies who gather intelligence for myriad agencies including TPLF/OPDO and Western intelligence agencies. Before you promise to clean OLF and ODF, you better cleanse yourself; we at least know who the real OLF and the real ODF are now.

 39. sony Reply

  November 27, 2014 at 5:38 pm

  Those who y they did not solve behind closed door, pls ask Dr.Hamzaa how much he did.I personally know that he tried several times but Johaar completely ignored him. Brothers cubbuu IFA baasaa yoo san rakkoo jalaa baanaa.

 40. Mutual respect Reply

  November 27, 2014 at 6:13 pm

  Constructive behavior Vs Destructive behavior!

  During infancy stage all organizations pass through conflicts. That is what we see in OMN ; nothing different. Conflicts are normal and are always predictable and are always expected! Most conflicts are productive; however, this depends on the leadership. The leader should foresee different conflicts that may occur and be prepared ahead to solve them, use them to restore normalcy in the organization,and even utilize them for positive outcome beyond solving conflicts and restoring normalcy; that is one of the quality of a leader. There is no doubt that the leader should be knowledgeable. However, that is not enough; this requires initiative, dedication, commitment,and patience. In addition, The leader should have understanding of the “culture” of the leadee!If any conflict occurred, dealing with the issue rather than individual can solve problems, but if it is personalized it may intensify the issue rather than solving!

  Other components that are important for healthy functioning of any organization may include professional collaboration, mutual respect, shared decision making, and shared goals.Participation of the Oromo people in decision making and goals of any project in OMN should be fully respected.

  OMN shouldn’t be labelled as private enterprise. It is community based organization. The owner is the Oromo people, and it is intended to serve the Oromo people in particular and other oppressed people too. It is the Oromo people who is funding it for its sustainability.

  We need to respect personal decisions of individuals such as resignation from position, expressing opinion as long as not personal attack and destructive behavior in the organization.There may be another chance to serve the people as usual. We need to restore our traditional respect to one another.

  Destructive opinions that are posted intentionally to intensify conflicts among our people and to damage the functioning of this community based Media Organization should be condemned by all Oromos! The Oromo people should be able to say “this is my property”! We should be assertive to protect our property and say no! to some who carry around destructive ideologies to fulfill their personal interest.This may include excluding/firing any one who works against the interest of the Oromo people and the intended goal of the OMN by the Oromo people.

  Security: All Oromos should be security for their own property, the OMN!, in a way that does not interfere with its functioning! Be vigilant for infiltrators!

  ulfaadhaa!

  Finally, We must thank those who worked tirelessly from early plan to foundation OMN and still working for their precious time, expertise,and energy.

 41. Anisa Reply

  November 27, 2014 at 6:57 pm

  Mr Dagaga,

  It looks like jealousy is consuming you little by little from inside out. How many times concerned oromos need to remind you we don’t have place for badmouthing fellow oromos, who are trying to do something tangible. It doesn’t matter how hard you try to discredit and denounce Jawar, he remains one of the heroes oromia ever had. Don’t waste your time to divide oromos. If you do something that would benefit our nation, I will praise you. Otherwise, zip your mouth and mind you business!

  • albasa dagaga Reply

   November 28, 2014 at 12:18 am

   childish

 42. Mutual respect Reply

  November 27, 2014 at 7:42 pm

  Constructive behavior Vs Destructive behavior!
  During infancy stage all organizations pass through conflicts. That is what we see in OMN; nothing different. Conflicts are normal and are always predictable and are always expected! Most conflicts are productive; however, this depends on the leadership. The leader should foresee different conflicts that may occur and be prepared ahead to solve them, use them to restore normalcy in the organization, and even utilize them for positive outcome beyond solving conflicts and restoring normalcy; that is one of the quality of a leader. There is no doubt that the leader should be knowledgeable. However, that is not enough; this requires initiative, dedication, commitment, and patience. In addition, the leader should have understanding of the “culture” of the leadee! If any conflict occurred, dealing with the issue rather than individual can solve problems, but if it is personalized it may intensify the issue rather than solving!
  Other components that are important for healthy functioning of any organization may include professional collaboration, mutual respect, shared decision making, and shared goals. Participation of the Oromo people in decision making and goals of any project in OMN should be fully respected.
  OMN shouldn’t be labelled as private enterprise. It is community based organization.
  The owner is the Oromo people, and it is intended to serve the Oromo people in particular and other
  oppressed people too. It is the Oromo people who are funding it for its sustainability.
  We need to respect personal decisions of individuals such as resignation from position, expressing opinion
  as long as not personal attack and destructive behavior in the organization. There may be another chance to
  serve the people as usual. We need to restore our traditional respect to one another.
  Destructive opinions that are posted intentionally to intensify conflicts among our people and to damage the functioning of this community based Media Organization should be condemned by all Oromos! The Oromo people should be able to say “this is my property”! We should be assertive to protect our property and say no! to some who carry around destructive ideologies to fulfill their personal interest. This may include
  excluding/firing anyone who works against the interest of the Oromo people and the intended goal of the
  OMN by the Oromo people.
  Security: All Oromos should be security for their own property, the OMN!, in a way that does not interfere with its functioning! Be vigilant for infiltrators!

  ulfaadhaa!

 43. Abbaa Boora Reply

  November 27, 2014 at 9:50 pm

  The deafening silence of Jawahr shows who’s to blame for this crisis.

  But, this one mistake should not be taken to forget the series of emotional talks he made under the title “I am oromo first” to mobilize and unite oromos around the world for a common cause at a time when we had no hope at all and our enemies were exploiting this to the maximum. In that regard no one I knew united oromos as much as he did and was/is my hero.

  We can overcome this current problem easily if there is a fundamental understanding that OMN is free from political interference by interest groups as claimed on their website. This is why it was established and what the professor wants it to be as he promised to us. If this not the case then OMN is serving at best just one ideological camp or a third party at our expense.

  If they have the good will the Bord and Executive Director must do their job immediately and exactly as proposed above and bring back this man to save us remaining the laughing stock of this world.

  Finally, oromos should never forget that our ultimate liberator is not OMN, but OLA fighters based in oromia and should invest on them as much as we invest on our daily living. Oromo leaders must think globally (don’t mistake for globalization!) if you want your freedom. We can not explain why TPDM has at least 100 times more fighters than OLF when we boast about being 40 million strong. We failed to organize and lead ourselves while others prevailed, because we couldn’t produce leaders who can see the bigger picture. Ironically, Jawar was my best hope among diaspora oromos for that role.

  Now, what is the end goal of OMN if it can not help oromo liberation and stop the tears of oromo mothers?

 44. Safuu Reply

  November 28, 2014 at 1:16 am

  Ganamoo,

  “….resignation of a single individual who happens to be immature, inexperienced, and unwise.”

  That must be the reason he’s a professor in one of Americas best universities who mistakenly reduced himself to your level to give you an opportunity to share a floor with you. I wish you took your time finding solutions to your problems rather than try to evaluate someone you are no match for.

  If J. Mohammed gave you some bread I understand your frustration, but the prof is not someone who needs to sell his soul and integrity for a bread handout.

  Abbaa gabaabaa ijoolleen hiryaa seeti. faandoo!

 45. SomeFunny Reply

  November 28, 2014 at 11:54 am

  It seems not fair to finance for personal benefit than to all Oromo. Even a country government is not enjoying travel with people’s money. How many times Jawar travel, for example, to Manitoba, Toronto etc? From where the funding is coming from? Is there no other person who mobilize fund raising without spending on transport etc? Is that not possible to hold conference online?…

  Is that not possible to integrate other media under one management to optimize resource allocation and uses? Is that not boring to ask people for OMN, Oromia TV, mada Walaabuu media….? Would be more talk transfer to more action? From action, these media wouldn’t ebb resources?

  • Abbaa Boora Reply

   November 28, 2014 at 8:27 pm

   That’s one of Dr. Hamza’s points. He said 90% of OMN air time is wasted! He wants to merge major broadcasters into a single channel in order to save resources. The Prof. simply wanted to lay a foundation for a strong, unbiased and INDEPENDENT institution that serves all oromos without any external influence and that can live for generations. NOT MORE! He wants to do fundamental things his successor can build on. Unlike Jawahr or many others he is a pure professional with no political agenda of his own.

   In stead of of using this golden opportunity they are losing him because of their ignorance.

   If only I had known earlier that not the official board members, but Jawar was controlling OMN behind the scenes, I would have long, long halted my donation!!!!!

   This doesn’t mean I hate Jawar or his politics, but the principle of INDEPENDENT institution is far more important. With regards to travel, it is up the board to decide how to manage donated money, but if the office manager is the wrong person and if they allow themselves to be dictated upon by an individual who is not even a board member, then I share your concerns.

   Once again, all this money could make a lasting difference if it is used solely to buy AK47s for oromo farmers and students who are being terrorized by wayane bandits.

   • boona Reply

    November 28, 2014 at 11:17 pm

    Abba Boora,

    You are giving too much credit to Hamza. There are also credible informtaion about the failure of his leadership in OMN. So don’t try to convince the gullible with your personal interest.

    • Abbaa Boora Reply

     November 29, 2014 at 4:13 am

     My “personal” interest in this is to see success of OMN as an independent institution and oromo as an independent nation. If you share this with me, you also share the fact that success can not come when you have two bosses in the same house one of them calling the other a “sitting duck”. Don’t you think this is outrageous? I do.

     I am optimist, though. To my delight Hamza said OMN has not been infiltrated by habasha, as we originally thought, to his knowledge and this appears to be pure power fight between two individuals, one legally elected board chair, the other who felt an outsider but wanted to control everything from journalists, editors, executive and board and finally insulting the board chair. (listen to interview at SNR)

     I am only hearing from you there has been any problem with Hamzas leadership. Of course, if you do not do you your job right he can fire you, and that is leadership success, not a failure because that’s what we want him to do!

     To the contrary, his juniors fired journalists without his knowledge and that started the current mess!

     • boona Reply

      November 29, 2014 at 4:29 pm

      Abba Boora,

      Assuming that you are one of those concerned truly for the success of OMN, I find it hard how you understand the role of a board leadership. In any case, he left his leadership on his own volition. He could have worked and implemented changes if he truly believed in that. To tell you frankly, I am surprised at the silence of the OMN leadership when Hamza shows up on every media to spread what he believes is going on in OMN with out any challenge. He is not a sugar daddy as you wanted to portray him.

      • Abbaa Boora Reply

       November 30, 2014 at 11:08 pm

       Silence is perhaps their best option if it is clear that they have no solid ground to stand on to come out and try to challenge the unchallengeable facts. They could be brewing something of that sort, but no way.

       Do you think Hamza would leave if he had had the freedom to implements changes?

 46. Gutaa Damoso Reply

  November 28, 2014 at 4:57 pm

  I always blame our unqualified praise for the wrong doing in OMN. We.We have no clue of how to handle a promising young man on his way up. Juhar is and was our asset but we spoiled him .we still need him,he should admit his errors and work with the elite professor.No need of much commotion.Only those who work make mistake.

  If juhar has a an ambition for political office let him join one of the parties or create his own.To continue to use OMN as a political spring board is unacceptable and it damages his reputation and open his wound of working with chauvinist on his own admission,but he does have all the right and potential to seek the highest office of the land.

  No commotion,let us all be honest ,we are all clever and any effort to be super clever is tantamount to terrorism.These things should settle down within weeks or months and any prolongation does not favor oromo or individual involved in the saga.

  The support for OMN should continue to me much more than it used to be.Let us learn to work together even if we don’t agree 100% .That is the way of the world.

 47. Jaagama Reply

  November 28, 2014 at 7:58 pm

  Obbola
  Please leave Jawar. Let him try his best. For me he is doing excellent. Even if he commites errors here and there, I am not prepared to count it; even to see it. He succeeded to rally all Oromos under one umbrella during our deepest division. Because of that we have one voice now all over the place. We are one Oromo; one identity and one aspiration. Walaboomu.
  Dr.Abdulrazaq should have played the role Sibhat Nega played in grooming Melese to celebrity. He still could do that; I believe.
  Jaagama

 48. Hayuu Reply

  November 29, 2014 at 2:09 pm

  Jawar has done an impeccable job uniting the the Oromo community that has gone into disarray closer to standing as individuals since the OLF left finfine in 1992. This guy is the only Oromo anyone can name for standing up to challenge the abashas in Oromo first campaign that brought some sense in Oromo unity.

  He is the Only promising leader we have as Oromos but we seem to shamelessly do everything we can to be obstacles to his blessed plans for our people instead of following his superb lead. when can we learn to listen to our intelligent men and women for our own sake?

 49. Abb Garoo Reply

  November 29, 2014 at 7:51 pm

  Kabajaa Dr. Hamzaaf qabu ibsachuun fedha. Dr. Hamzaan ammas kuusaa(resource ) ummataa keegnaati kan jedhu ammalle amantaa nin qaba. Garuun wanti ammaan tana dhalatee kun hamilee koo xuqe. Warra kaanis akkanuma xuqa jedheen yaada. Dhiigni ummata keegnaa alagaadhaan osoo dhangala´u maqaaf gubachuun kun maal jedhama? Akkaataa amantii kotiitti ilmi namaa kabajaa isaa wanti xuqu yoo dhufelle, gidiraa ummataa isaa ilaalee obsee bakka kaayyoon ga´uf yaada malee adaraa ummataa bakke kessatti facaasee hin deemu. Yoo dhiisellee murtiin sun akkaataa inni dhiibbaa hin finnetti ta´uu qaba ture. Ani dhugaa dubbachuu jennan Dr. Hamzaa akka kanatti hin eegne. Gaafa keessa darbine dubbanna. Kan warra siyaasaa otuu madaan keenya hin fayyin karaa beektota keenyaatiin qaanyiin ummata keenyatti yammuu dhufu maal jenna callisuu irraa kan darbe.Garuu ummanni garbummaa kessatti hafee hin afuu.

 50. morka Reply

  November 30, 2014 at 3:15 pm

  OROMO!!!! some of us are: student,businessman,uneducated, casual-worker, farmer and some are too old to think properly about how to solve Oromo issues.
  My point is, all Oromo can’t be political annalist. let our leaders analyse and bring to us then, we follow them without any question.If not, we will remain under the habesha pressure forever.

Leave a Reply to Abb Garoo Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *