Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

TVOMT: Waanan Oromoo Taheef! Gaafiifi Deebi’ii Ob. Gammachiis Naadoo Waliin Goone

 Get More Videos:

Posted: Muddee/December 17, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (52)

TVOMT: Waanan Oromoo Taheef! Gaafiifi Deebi’ii Ob. Gammachiis Naadoo Waliin Goone

Gadaa.com

[custom-facebook-feed]

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

Comments ...

 1. Abba Milkii Reply

  December 18, 2014 at 4:17 pm

  Nami na hin beeku jedhanii sobbuun baayyee nama qaanfachiissa.Gammachiisi waa’ee kee siriiti beekina baayyee hin haasa’iin.Qabisoon mana nadheenii irra labbuu miti.Waan atti biyya Sudaan keesati hojjachaa turte seenan guyya tokko ni dubata.Atti akka dhiira guyya tokko yoomi meeshaa qabatee beekita?Oduu dadabarsuuf shira hojjachuu irra kan hafe waan beekitu hin qabidu.Atti waan goote hin qabidu warra nama akka keetiiti dirqama kenetu badii qaba.Isaaniis guyya tokko itti gaafatamun isaani hin ooluu.Atti mee dandeetiima maalii qabida waa ijjaaruuf.Amma osoo afaan qabate teesee wayya.Biyya alaa kana akka biyya olaa siti hin fakkatiin.Kanumiti qabissoo saba Oromoo boodati hambise namoota akka keetiiti.Ani amma maqaa koo jijjireen bareessa jira.Garu guyya tokko immo waltajjii tokko irrati waliti dhufuun keenyaa hin ooluu.Gaafasi immo bakka atti lixuun illala.Nama akka atti shira kana hundaa hojjatu gochaa jirus beeka.Ammaf hin dubadhu.Guyyan itti dubadhu garu ni dhufa.TVn Oromiyyaa qabisaa’aa beekama argadhe jedhe gaafi fi deebii gochuun isaa nama gadisiissa.Osoo waa’ee nama hin beekiin osoo waltajjii kennuu dhiisine gaarii natti fakkata.Gammachiisi waa’ee Laggassaa Waggii illee haasa’u barbada.Goota beekuun goota nama hin taasiisu.Waan baayyee bareesuun ni danda’ama.Isa kaan immo kitaaba irratan bareessa.Namootiin Sudaan turtaniif jirtan waa’ee nama kana beekitan yaada qabidan ibisuu hin dhiisina.Nagaan.

  • Milkeessaa Reply

   December 20, 2014 at 11:12 pm

   Si aabbee Abbaa Milkii, ani beekuman maqaa koo isa dhugaatiin siif barreesse.Mee ati dhugumaan eenyu kan qabsaawaa eenyu taateetu Gammchiisiin arrabsitu?Ani gama koon siif jecha hin qabu, garuu yoo dhuguma nama dirree dhihaa turtee Gammachiisiin beektu taate yoo dhuguma nama dhugaa taate maalummaa kee eenyu akka taate nuuf ibsi. Achiin booda dhugaa jiru walitti himna, eenyu akka qabsaawaa turee fi qabsaawaa jiru walitti himuutu danda,ama. Of dhoksanii maqaa nama xureessuun eessaanuu nama hin gahu. Mee eenyummaa kee himiitii qabsaawummaa keetiif sobdummaa Gammchiis ati jette isa arrabsitu kana haabarru.Namoonni Sudaanii turre hundi keenyi tolchinee walbeekna,kanaaf yoo dhuguma nama dirree dhihaa fi Sudaanii turte taate maqaa kee isa dhugaa himiitii maalummaa Gammachiis sitti himna.Garuu waan ati beekuu qabdu Gammachiis nama akka ati jette utuu hin taane,qabsaawaa dhugaa kaayyoo isaaf nama murannoodhaan dhaabbatee jiruu dha. Gammachiis nama bu,aa fi dantaa mataa isaa irra kan saba isaa nama dursa kennudha.Gammachiis nama qilleensa siyaasaa waliin olii fi gad raafamu miti,ejjennoo cimaa akka sibiilaa jabaatu nama qabuudha.Kanaaf yaa obboleessa kiyya nama ati maqaa isa xureessuu dandeessu natti hin fakkaattu. yoo dhugumaan nama dhugaa taate moo eenymmaa keen asi bahi ragaa waliin walitti himna.

 2. Abba Milkii Reply

  December 19, 2014 at 1:35 am

  Waan ani dagadhe keessa Gammachiisi waa’ee miseensoota ABO-QC illee kaasuu yaaleera.Garu kan nama dhibbu yeroo wal-dhibdee dhaaba keessa tureti gara Shannee Gummii goree miseensoota keenya gammeessa irrati olola gudda kan oofa ture keessa Gammachiisi nama tokko.Kan nama gadisiisu namoota akka J/Galaassa Dilbboo illee osoo hin hafiin gantuu ittin jechaa ture.Nami guyya tokko messhaa diina irrati dhukaasee hin beekine gafaa gootota akka J/Galasaafaa fi J/Dhugaassan gantuu jetu dhaga’uu irra kan nama gadisiisu hin jiru.Haras hooganttootiin dhaaba namoota shira dhaaba keessati dalagaa turaniif danddeetii ga’a hin qabine waan isaan oduu dadabarsaniif akkasumma illee olola nama irrati geggesaniif jecha qofaaf ofiti qabuun namoota dhugumman qabissoo saba Oromoo kanaf ofi wareegan namoota akkasiin akka dhaaba irra fagaatan gochuun illee guyya tokko seenan itti nama gaafachiissa.Kaayyoon Gammachiisii deemaa jiru ammasi akkuma bare sana sobee olola geggesee dhaaba keessati mudammuu barbada malee muuxannoofi danddeetii ittin hojjatan tokko hin qabu.Danddetiin isaa inni guddan mana nadheenii irra deemuu ture.Wari Kaartuum turtan fi jirtan waan inni Jireef Sheexa keessati hojjachaa ture ni beekina.Itti dabalee illee hoganttootiin dhaaba shira nami kuni geggessa ture fi hirina naamussa inni qabachaa ture akka qorataniif kabajaan isin gaafadha.Namoota akkasii ofiti qabinee adeemuun eessani iyyu nama hin ga’u.Nagaan!!!

  • Gammachiis Naadoo Reply

   December 19, 2014 at 9:53 pm

   Waan ati odeessite kanaaf yeroo hin qabu, Garuu amma egaa anaa fi jaallewwan koo gidduu galtee walitti nu naquuf yaalte yammuu qaama ce’umsaa jette “Laga marqaa jennan hundinuu boojjitoo guuree yahe jedhan” makmaaksa tokkon siif dabala Waraabessi waan halkan dalage beekaaf guyyaa boolla oola jedhan .Ani ergan gaafa qabsoo jalqabeen waltajjii,tv ,radi’oo fi dirree qabsoo irras jira ati ammoo data kee duuba taahi olola kee afuufi malee eessaa dhuftee anaan waltajjii irratti argita ,ati nama waltajjii irratti bahuu dhaa?Yoo nan yaala jetteef ammoo laftis kunoo fardis kunoo

 3. Gammachiis Naadoo Reply

  December 19, 2014 at 12:56 pm

  kkkkkkkk Kan gantuu hin taane maal sodaata ?TV, Radio fi Waltajjii irrattis gadi bahee dubbataa,kana qofa iyyuu miti qabsoo itti fufee jira.

  Kan hin qabsawin ykn kaleessa iyyuu waan qabsaweef hin beekne ykn qabsoo sabaa irratti shira dalage yoom gadi bahee nama fuula duratti dubbata “waraabessi waan halkan godhe beekaaf guyyaa bolla oola jedhan”haq haq haq

  Bakki anii fi ati itti walitti dhufnu ammoo waltajjii gantuu irratti moo situ laphee rukutatee waltajjiin irratti dubbadhu irratti dhufa ?

  Ammoo maqaa jijjiiratanii qabsawota hamilee cabsuun hojii jala fiidduu diinaa ti kanaaf maaltu si dhagaha jettee ti gadibaatee dubbachuuf ati diina ykn gantuu dha hin dandeessu kanaaf daataa kee duuba dhokadhuu maqaa nama balleessi .
  Ani deebii siif deebisuuf miti garuu namnni akka si tazzabuuf jedheeni ,kan akka keetiif deebii kennuuf yeroo hin qabu .gantuu Abbaa Milkii dhaqii warra ololtuu sodaatutti sodaachisi n,yoo diina ykn gantuu hin taane ammoo waltajjii hundumaa irran jira ergan qabsoo jalqabee Laftis kunoo Fardis. Gammachiis Naadoo

 4. Gamachiis Naadoo Reply

  December 19, 2014 at 1:14 pm

  Abbaa Milkii jedhamees kan olola oofu jiraa? Ati gantuu dha moo wayyanee dha abbaa milkii? haa tahu malee akkamitti siif qoratu atoo maqaa kee ni dhoksitee dhaabnni miseensa isaa dhaamsa gantuu ykn diinaan qoratu ni jiraa?
  Ammoo Gammachiis kaleessaas harras boris waltajjiilee hunda irra jira jira garuu waltajjiilee gantoota miti malee ,ati yoo qabsawaa turtee harra gante kaleessa waan qabsoofteef iyyuu hin beektu ykn karaa irraa qabmte ykn ammoo hatteetu itti dabalamte
  Hamilee kee maaliin anaa fi dhaaba itti gaafachiifta eenyuutu gantuufaangoo kenne_? data duuba ta’ii ti qabsawota irratti ololi malee.Ani deebii gantuu fi diinaaf kennuuf yeroo hin qabu Yoo na waliin dubbachuu feete garuu Laftis Kunoo Fardis kunoo Gammachiis Naadoo ani gantuu miti maqaa koo hin dhoksu.

 5. Abjuu gantuu Reply

  December 19, 2014 at 2:17 pm

  Waan ani dagadhe keessa Gammachiisi waa’ee miseensoota ABO-QC illee kaasuu yaaleera.Garu kan nama dhibbu yeroo wal-dhibdee dhaaba keessa tureti gara Shannee Gummii goree miseensoota keenya gammeessa irrati olola gudda kan oofa ture keessa Gammachiisi nama tokko.Kan nama gadisiisu namoota akka J/Galaassa Dilbboo illee osoo hin hafiin gantuu ittin jechaa ture.Nami guyya tokko messhaa diina irrati dhukaasee hin beekine gafaa gootota akka J/Galasaafaa fi J/Dhugaassan gantuu jetu dhaga’uu irra kan nama gadisiisu hin jiru.Haras hooganttootiin dhaaba namoota shira dhaaba keessati dalagaa turaniif danddeetii ga’a hin qabine waan isaan oduu dadabarsaniif akkasumma illee olola nama irrati geggesaniif jecha qofaaf ofiti qabuun namoota dhugumman qabissoo saba Oromoo kanaf ofi wareegan namoota akkasiin akka dhaaba irra fagaatan gochuun illee guyya tokko seenan itti nama gaafachiissa.Kaayyoon Gammachiisii deemaa jiru ammasi akkuma bare sana sobee olola geggesee dhaaba keessati mudammuu barbada malee muuxannoofi danddeetii ittin hojjatan tokko hin qabu.Danddetiin isaa inni guddan mana nadheenii irra deemuu ture.Wari Kaartuum turtan fi jirtan waan inni Jireef Sheexa keessati hojjachaa ture ni beekina.Itti dabalee illee hoganttootiin dhaaba shira nami kuni geggessa ture fi hirina naamussa inni qabachaa ture akka qorataniif kabajaan isin gaafadha.Namoota akkasii ofiti qabinee adeemuun eessani iyyu nama hin ga’u.Nagaan!!!

 6. Gammachiis Naadoo Reply

  December 19, 2014 at 9:56 pm

  Waan ati odeessite kanaaf yeroo hin qabu, Garuu amma egaa anaa fi jaallewwan koo gidduu galtee walitti nu naquuf yaalte yammuu qaama ce’umsaa jette “Laga marqaa jennan hundinuu boojjitoo guuree yahe jedhan” makmaaksa tokkon siif dabala Waraabessi waan halkan dalage beekaaf guyyaa boolla oola jedhan .Ani ergan gaafa qabsoo jalqabeen waltajjii,tv ,radi’oo fi dirree qabsoo irras jira ati ammoo data kee duuba taahi olola kee afuufi malee eessaa dhuftee anaan waltajjii irratti argita ,ati nama waltajjii irratti bahuu dhaa?Yoo nan yaala jetteef ammoo laftis kunoo fardis kunoo .Ammoo waan ati abbaa milkii moggafattefis beeka dhaqii doofaa akka keetitti himi san.

 7. Sootalloo Reply

  December 19, 2014 at 11:51 pm

  Obbo Abba Milkii ati summii qabsoo keessaati yoo qabsoo keessa jirta ta.e, Yoo ammoo gantuu taate,Harree hinqbduu gaangee namaa tuffatti jedha oromoon.Kanaaf hojiin gantuu Hamii fi guungummii adda irratti maxxanfattee deemuu hedduu nama hin dhibu.
  Ati Gammachii Naadoo SRRIITTI BEEKTA WALIIN TURTE YOO TA.E ISA GUYYA TOKKO WALTAJJII TOKKO IRRATTI WALITTI DHUFUUN KEENYA HIN OOLU JITTE,amma maaf sobda waltajjii inni irra jiru kana irra turtettaa gaafa kam waltajjii irratt qeeqtee beekta ykn ibsitee beekta???kanaaf ati nama danddeettii waltajjii irraatti bahee duubbachuu danda.u miti. kanaafan gantuun Hamii fi kijiba adda irratti maxxanfatee deemti jedhe. Kan biraa ati yoo qabsoo keessa jirta ta.e akka ulfa sheexanaati. ulfa sheexanaa dubartiin garaatti baattee deemtu ni beekti akka inni ulfa sheexanaa ta.e garuu namni mucaa garaatti baattee deemti yoom deessi ilaala griin ji.a lkkaawa garuu ulfi sheexanaa hin da.amu baatanii deemuu malee ati fi kan sifakkaatan qabsoo kanaaf akka ulfa sheexanaati.Gantuun silumaa gantuu dha yoo gantuu taate Xannacha bara dheeraaf ulfa fakkaatee gadameessa ABO keesa turetu bahe jechuu dha.

 8. Abba Milkii Reply

  December 20, 2014 at 5:23 am

  Nami na hin beekuu jedhanii baayyee oddeesuun nama qaaneessa.Dubbiin atti hin yaadiin akka si qaqabe beeka.Atti akkuma durii ololtee darbu barbade turte garu nama si saaxilutu argame.Yaadan bareessee kana osoo miseensoon ABO carra argatanii yaadaa isaani akka kenan godhamee waa’ee kee bareechanii haasa’uu danda’u.Ani miseenssa dhaabati,akka kee afaaniin qabisaa’ee osoo hin taannee nama diina kufissa tureedhaa.Atti garu nama ololaan dhaaba keessati shirra hojjachaa tureedhaa.Haasa’a ishee gantuu jettu immo isuma kaleessa miseensoota dhaaba gameessa irrati ololaa turteedha malee ani gantuu miti.Waa’ee laga marqaa illee isumma kalessa gootota keenya irrati ololaa turteedha.Garu dhugaan dubbachaa jira.Mee gaafii tokkon si gaafadha?Miseensoon dhaaba keesummaa kan biyya Sudaan ture qeequu fi wal-qeequuf carra kam arganee beekina?Harras carran suun sababa gara-garatiin nuuf danda’ama hin jiru malee fuula fi fuulati dubbachuu nami sodaatu hin jiru.Carra sanatu hin argamine malee.Akkasuma illee namootiin dhaaba keessaa akka atti shira dalagidduuf si tumissa turan jiru.Rakkin akkasi immo miseensootiin dhaaba hundumaa rakko dhaaba keenyaa keessa ture fi jiru hubachuu dandeessuu.Yeroo gara-garati yeroo dhaaba keessati rakkini dhalatu wal-tumisuuf gare dhaabachun beekama ture.Kuni illee furmaata argachuu qaba.Ammas irra deebi’ee kanan jechuu barbadu Gammachiisi sobduu fi ololtuudha male qabisaa’aa mitti.Guyya tooko illee diina irrati dhukaasee hin beekuu.Bara 1990 dhaabati dabalame inni jedhu illee soba.Erga dhaabii mootumaa ce’umissa gadhiisee ba’e jireenyuuma isa’a mo’achuuf gara biyya Sudaan seene.Isa booda immo amala oduu dadabarsuuf shira dalaguu waan qabuuf hooganttota dhaaba achi turan jala seenee bakka argate gootoota miseensoota dhaaba diina kufissa turan irrati shira xaxaa ture.Maqaa Gammachiisii fi jecha miseensoota dhaaba heddun dhaaba kana irra fagaataniiru.Akkuman jedhe guyya tokko dhaaba keenyaa keessati carran waltajjii irrati waliti dhufuun yoo argame baayyee dubachuu danda’ama.Ammasiti garu carran argadhe kanan soba kee saaxiluu hin dhiisuu.Waa’ee biyya Kanaadaa kana immo kaleessa namoota waliti hidhate shirra hojjachaa turetu achi jiru.Kanas yoo barbachiissa ta’e dubbachuu danda’ama.Waan baayyee bareesuu irra of qusachaan jira.Yoo barbadee immo hunda isaa gadi sii tareesuu ni danda’ama.Sobdee immoo maqaa gara-gara gargaramite yaada kee hin bareesiin akka nami bira situmise fakkeesite.Sootalloo kan jedhee bareesee illee Gammachiisii dhaa male nama bira mitti.

 9. Kamaal Reply

  December 20, 2014 at 11:31 am

  A Milkii Gammachiis Nadoo hunduma keenya beekaa dhiisi inni urjii dirree dhihaa ti erga gaafa qabsoo seeneetii
  Waraana dirre lixaa deebisanii gadi dhaabuuf diplomatummaa biyyotaollaa keessa deemuun ,qaruxummaa fi meeshaa waranaa moraa dhihessuun nama lafa irratti hojechaa ture dha.

  QC tuqe kan jettuuf mmoo walitti iyyuu dhukaafameera kanaaf dhiisi olola tortora kana

  ABOn biratti bakka qaba nama angoof bololus miti,duuba ati erga beektee mee maaf maqaa kee dhoksita?gamacis ammoo gaffii fi deebii kana irratti nama hin tuqne maaltu si gube siin .Callisanii dhuma dubbii sobaan maqaa wal balleessuun nama gubate hin qabbaneessu kanaaf inni kan isaatti cichee jira yoo feeteef atis dhaqii qabswi yoo oromoo taateef ykn ammoo dhiisi akkasitti ni xiiqessita malee hin laffistuu gurbaan xiiqii jallata dubbachunis tahe barressuun warra gurguddaa iyyuu irraa galchaa sassabadhu gurbaa natu beekaa kkkkkkk

 10. Gammachiis Naadoo Reply

  December 20, 2014 at 11:57 am

  Akkam jirta! hay ani dhugaa Rabbii nama madallii kaasu wayii ykn nama qabswota beeku gane ykn gara garee amma baayyate kana keessa jiru wahii natti fakkachaa turte .

  Amma erga Gammachiis jireenya isaa barbacha gara biyya sudanii dhufe jettee sobduu,ololtuu fi maqa balleessituu akka kee waliin dubbachuun hin feesisu

  Kan biraan ammoo ati ana qofa miti dhaaba balaleffachaa jirta ABO keessatti kan jallee kee qeequu hin dandeene maal waan qabsoo beekta dhaqii olola kee oofi

  Barruu siif debi’aa jiru kana keessaa ani lammaffan siif deebisa jira,kkkk waan si gorsa kana saaxilamteettaa gara fuula duraaf yammuu waa sobdu waan namnni hindi beeku hin sobin dubbii kee hundatti bishaan naqaa.isa dhumaa ani yeroon qabu uummata koofan waa godha malee ololtuu wajjin hin balleessu nagaatti makmaasa isa dhumaa “Sareen bukoo koo hatte jennaan utuudubartiin qadaaddattu illee naan jettee” jedhan .

 11. Hawwinee Barii Reply

  December 20, 2014 at 1:18 pm

  Abbaa Milkii,

  Ati Abbaa Milkii osoo hin taane, Abbaa Maltuu ti. Waa’ee Gammachiis Naadoo nuhi iyyuu waan beeknuuf ati nutti hin himtu. Inni goota bakka abidaatti bobba’aa turee dha. Gammachiis nama waan haasa’u hojiitti hiikaa turee dha. Gammee keenya hinaaftuu kanaaf yeroo kee hin gubin.

 12. ujulu Reply

  December 20, 2014 at 3:26 pm

  Yaa Abbaa Milkii
  Maal siin addunyaan akkuma sitti dhiphattetti jirtii? Amma iyyuu achuma jirtaa? Amma waan ati dubbattu kana irraa Ummati oromoo maal argata jettee yaadda?
  Mee Gammachiis haasaa godhe kana keessatti maal dabaa dubbate jetta? Ummata oromoof dubbachuun hamaa nama taasisaa?

  Ka biraan Sudaanitti mana dubartii keessa deema ture namni kun jetta. Tarii dubartooti akka dubartoota isaanitti tuqxu kun siin caalaa uummata oromoof bu`aa busaa turan ta`a utuu beektee.Dubartii oroomm hin tuqin,gabrummaatu biyyaa isaan baase malee, akka ati itti yaadde kanatti kashalbbummaaf biyyaa hin baane.
  Oduu lafa bunaa fiddee as irratti hin odeessin. Daangaa mirga nmaaa illee beek. Yoo biyya alaaa jiraatte maqaa namaa illee akka malee tuquun yakka tahuu isaa hin dagatin.
  Gammachiisin haga Sudanitti beeknutti hojii boonsaa hojjechaa ture,kana ammoo sudaanota isaa waliin hojjechaa turanii dhuma irratti itti galagalnii mana hidhaatti isa darban irraa baruu dandeessa. Kun sababa inni jabinaanaan murannoodhan ummata oromoofhojjetuuf sodaa Tigirootaa waliin walitti buunaa jedhanii sodataniif ,malee kashalabbumaa isaaf qabanii akka hin hiine atuu quba qabda.

 13. Sootalloo Reply

  December 20, 2014 at 4:19 pm

  Abba Milkii asirratti oduu hin odeessin ati amma ofiikee maal irra jirta? Amma ati ofiif qulqqulluu of fakkeesstee Gammachiin xureessuu yaadda olola kee kanaan bu,aa tokko illee fuduu hin danddeessu bar. Dhiisi waa.ee Gammachiis inni nama dirqama miseensummaa isaa bahaa jiruudha.Isa Gammachiis sobduu fi ololtuudha malee qabsaa.aa miti jettuuf ammoo mee of gamaangami ilaali istu sobduu fi ololtuu dha moo Gammachiis? Utuu Gammachiis akka ati jettu kana ta.ee dirqamni hojii adda addaa itti hin kennamu. Dhaabni sirriitti beeka Gammachiis maal akka ta,e kanaaf dhiisi olola kee gurgurachuu hin danddeessuu.Isa qeeqaa fi walqeequuf carraa argannee beeknaa jettu maaltu sidhorke yoo madaa of irraa hin qabaanne moo ati sana dura gante? Harras carran sun sababa gara garaatiin nuuf argamaa hin jiru jette ati utuu miseensa dhaabaatee caasaa dhaabaa keessa jiraatte maaltu si dhorke yoo gatumman si dhorke malee.kan biraa maaf dhokatta? Ni danddeesaa waltajjii irratti baatee dubbachuu hamilee itti qabdaa? Atoo gantuu dhaa gantuu fi qabsaa.aa maaltu walitti fida.Kan citaa qabaa tokko namaaf hin kennine bal.isii ijaarii nama gositi jedha oromoon.

 14. Jatam Reply

  December 20, 2014 at 4:37 pm

  Maaloo Abbaa Milkii Nama tuquu dhiisi,namni kamo iyyuu mirga umaamaa qaba. Qabasa`a tokkoon man dhiiraa dhaqaxee,manadubartii dhaqxee jechuun mirga isaa tuquu dha.Namni lafa fedhe dhaquu ni danda`a haga isatti fakkateetti. Mirga dubartiis keessa baaftee hin tuqin.Dubartiin oromoo biyya ambaatti baqatan akka ati jettu kana kashalaba`uuf biyyaa hin baane,roorroo diinatu dhiibee biyya abbaa isanii irraa isaan baase malee.

  Gammachiis ammoo qabasawa jabaadhaaf xichaa dha. Kaayyoo isaa beeka,galma isaas beeka. Akka kee qilleensaa waliin nama ilaalee callisee nama deemu miti.

  Jabina isaa warra sudaanii gaafadhu. Isaan akka ati jette kashalabbummaadhan qabanii hin hiine,jabina isaatiif sodaa irraa qabaniif warra Tigiree waliin walitti nubuusa jedhanii hidhan malee. Kanaaf olola raksa akkasii kana dhiis,addunyaan kana bira kutteettii yaa oobbleessa koo

 15. Abba Milkii Reply

  December 21, 2014 at 3:12 am

  Muu bada dhaa.Warra isin hin beekineti oddeessa.Sila sobanii wal-faarsuun amala keessanii.Jabina Gammachiisiin qabisoon kara Sudaan jabaate ture ka?Qabisoo diree dhiha akka hin jabaanee fi illee kan sababa ta’u danda’u keessa Gammachiisi nama tokko.Maaloo baayyee hin kijibina.Mootumman Sudaan immo kara irra iyyu nama meeqa qabe hidhaa oola.Hidhammuun sababa gudda ta’u hin danda’u.Jalatanis jibitanis gochaan Gammachiisi hojjachaa ture gochaa diinati male gochaa qabisaa’aa tokko hin ture.Kana immo seenan guyya tokko ifa baasa.Kan isaa qofaa osoo hin taannee kan namoota bira illee wareen shira dalagaa turan guyya tokko itti gaafatamuun hin ooluu.Amasiti wari kijibdan itti fufa kijiba hanga dhugaan ifa baatuti.Akka qabisoon bilisummaa Oromoo illee fiixan hin baaneef saba gudda kan ta’u namoota akkasiti.Namoota sobaduu,ololtuu fi danddetii ga’a hin qabine akkasituu iddo malee ta’ee qabissoo keenya boodati harkkissa jira.Gammachiisi namoota naannoo isaa jiran akka isa degeraniif baabsaa kadhatee jira.Haqini immo bakka ishee jirti!!!

 16. Jabeessaa Reply

  December 21, 2014 at 12:59 pm

  Abba Milkii nagumaa! Gamachiis isa kana nuti beekna.tarii inni ati beektu kabiraa dha, ammoo dhaaba keessa isatu si baase yoo tahe ajajaa kee ture jechuu dha .Sana ammoo Dhabaa wajjin fixadhu malee sobaan maqaa hin xureessin Ani ammoo gammachis kanan beeku jagana muratnnoo qabu yeroo rakkinaa fi ballinaas Dhaaba isaatti cichee qabsahu dha. dhugaa sitti himuuf ammoo dirreen dhihaa kan inni qabanaawe erga gammachis achii deemee dha.
  Akkan dubbii kee irraa hubadhetti ammoo takka akka warri kahartum turan jedhanitti jetta ,takka ammoo yammuu sudaniin turretti jetta kana malees of dhoksita .Ani akkan yaadutti inaaftuus natti fakkatta,beeki namnni gaaf Dhaaba ganu nama maqaa dhahata ykn sababeeffata Dhugaan jiru ammoo ati nama kana ni sodaatta fafa wahii qabda harki kee qulqulluu miti. Ati garuu isa miidhaa jirta osoo hin taane qabsoo miidhaa jirta nama uummata isaaf amma danda’eettii isaa carraaqu hamilee buusuu yaaluun iyyuu diinummaa dha . qaanfadhu “hanga namaa hin geessu cabsa namaa hin teessu” jedha abbaan koo dur.Gammachiis kaleessa dirree dha qabsawaa ture harra ammoo warra dirree jiru gargaaruuf carraqaa jira kun qabsawaa hin aarsu diina malee.kanaaf ololli kee kun rakashaa kanaaf deemii yoo oromoo taate waan dandeessu oromoof godhi Nagaan.

 17. Falmattuu Reply

  December 21, 2014 at 1:44 pm

  Yaa Abbaa Milkii.waan oromoon jedhe dhageessee laata? MAQAA HIN DEEGAN jedhe. Maaliif waanan jedhe siif himuu? maqaan keef hoojiin qubni kee hojjatu wal hin fakaatu, silaa namni maqaa ofii fakkaata ture, kee garuu fallaa dhaa. Maaloo yaa nama nana yoo dhugaa oromoo taateef waan akkanaa kana irraa gudadhu, dammi yoo bayate mihadhaawaa beekii.Waan babarreessaa turtan ilalaan ture. garuu yoo ilma oromoo taateef jechoota safuu oromummaa hin qabnee fayadamtee atamiin ilmaa oromoo tokkooratti xiyeefatta? Kanaa qabsoon ati beektuu? Rabbi siif haa araaramu.Mee erga Gammachiisin beektee maalif off dhoksita? akka dhiiraa gadi baatee maliif dhugaa itti hin himtu? moo hojiin kee nama saba isaaf dhimmee ammallee akka namoota tokko tokkoo akka garrarraa otoo waan sagal hin fakaatiin hojaataa jiran hamilee buusuufi?Namni dhugaa dubbatu sodaa malee gorroo duubaa gadi bayee dubataatii mee qanayi. Yeroon ammaa yeroo ololaa mitii gudadhu mee.Gammachiis yoo ta’eef sodaa tokko malee bakka fedheeti kutannoodhaan nama dubataas ta’ee hojataa jiruu dhaa hamileen buusa jettee hin yaadiin. Gammachiisi Qabsaawaa jechaa ololtuuf gantootatiin hamilee kutatee qabsoo saba isaa irraa tarkaanfii tokko dubatti deebi’u mitii kana hubadhuutii inaffaa dhiisii saba keef waa buusuu yaadi.Waan qubee barresiituuf tarii Oromoo taataa lata jedheen barruun kee naqaneesneen siif barresee beekii, lallaba gowwaa firaatuu qanayaa jedhama mitii ree? Kanafuu yoo dhugaa nama sabaaf yaaduu yoo taateef nam tokkee iratti xiyafachuu dhissii waan bu’aa sabaa keef buusu hojadhuu lammii koo.jechootaa bareesitu kessatti safuu oromoo illee hin dagatiin.Ilmmi Oromoo Intala Oromoo bira yoo deemees badii sitti hin fakaatiin. Gammachiisi mee atis dedebisuu kee ittuma dhiisi.Nama akkanaa jalaa callisuun jiraa salphisuu dhaa beeki. Kanaafuu nama nama beekuutu nama beekaatii siin boonnaa ofitti boonii hojii kee itti fufii.Fura hundaaf iddoo laatee gurra itti hin guddisiin.
  Nagaan.

 18. Sootalloo Reply

  December 23, 2014 at 12:27 am

  Abba Milkii kkkkkk sin baree beeki!
  Lukkuun haatee haatee haaduu ittin murma qalan baafti jedha oromoon. Mee ati gaafa Sudanii turte gochaa dhaaba keessatti raawwattee dhaaba keessaa baate beeta mtii???? akkasuma akka itti biyya Sudaanii baate beektaa dhiisi Gammachiisiin! Waan ati irratti ololtuuf keekeeraa dhaabi!!! Yoo didde ammoo maqaa kee fi gochaa kee waliinan si saaxilaa.

 19. Abba Milkii Reply

  December 23, 2014 at 8:51 am

  Yaa Sootalloo dhaqii haadhaa mana kee doorsiisi!!Amma sobini kuni eessan akka nu hin geenyee beekituu laata?Uummatii Oromoo akka nuti wayiti hin gale erga nu tilmaammee tureera.Kuni immo jijjirama fiddu dadhabuu keenyaa.Yeroo hundaa afaaniin olola malee hojjiin hin argisiifinu.Mee erguma mootumaa ce’umissa keessa baannee maaltu raawatama ture?Garu afaan waan qabinnuuf haasofina male waa’een saba keenyaa dararama keessa jiru guyya tokko nuti hin dhagaa’amu.Rakkoon waggoota darbanii namoota danddeetii ga’a hin qabine bakka malee rammaduu,wareen ololtuuf dantaa mata ishee dursitu haamachuun qabisaa’oota dhugaa qabissoo irra fageessuun rakkina keenya gudda ture.Harasi haaluma kanan deemuu barbana.Garu eessan iyyu nu hin ga’u.Uumaati Oromoo abdii nu irra dhabaa jira.Sabin Oromoo jijjirama barbada.Kan yeroo ammati miidhama jiru saba keenya male nuti nagaan jireenya keenya adeemisissa jira.Afaaniin garu asi hin jiru.Maqaa kaleessan qofaan jiraachuu barbana.Osoo nuti biyya alaa teenyee odeesinu uumati Oromoo of bilisoomisuun isaa hin ooluu yeroo gababa gidduti.Rakko dhaaba keenya keessa jiru yeroo nami saaxiluu akka ololaa fi gantuummati illalama.Kanaaf jecha qabisoon keenya boodati harkifachaa jira.Kanaaf hundumiti keessani ishee sobanii wal-tumissan dhiisatii haqaan dubbadha.Waa’ee keenya immo uumati Oromoo nu caala beeka.Yeroo isin akkas haasoftan kana qabisaa’ooti oromoo biyya Sudaan jira akkam akka isin taajaban nan beeka.Waan isin hojjachaa turtan hundumitu galmaa’ee jira.Guyya tokko ifa ba’uun isaa hin ooluu.Harra yoo sobdanii bira dabartan bori saaxilammuun hin ooluu.Uummata Oromoo rakko gudda keessa jiru illaaluu dhiisuun akka qabissoo cimma irra ture fi jiru sobanii ololuun umurii gabirummaa saba keenyaa dheeresuu caala cubbun hin jiru.Yeroon yeroo sobanii itti wal-tumissan mitti.Uumatii Oromoo yeroo amma nu caala damaqee jira.Waan hojjanu hojjin agarsiisuu qabina.Galattoomaa!!

 20. Ajaiba Reply

  December 23, 2014 at 11:46 am

  Abba Milkii!!

  Akkas malee!!!Itti himmi.Hanga yoomiitii nu sobu.Soba dadhabine uuuuuuuuuuuu…..

 21. Bishee Reply

  December 23, 2014 at 1:47 pm

  Jabeessaa!!!

  Qabissoon diree dhiha erga Gammachiisi deemee qabanaa’ee jechi jedhu namaaf hin galu.Dirree dhiha kana namuma tokkotu sochoossa ture jechu dhaa?Kun qaanii guddadhaa maaloo yeroo bareesinuu itti yaadine haabareesinu.Ani waan bira keessa galu hin fedhu garu sababa nami tokke fi dirreen qabana’ee gaaf jennu qabissoo ABO xiqeesuu ta’a.Yeroo ammati namoota qabissoo irra jiran heddutu jira,yoo hin beekinu ta’e dhiisuu wayya.

 22. Sootalloo Reply

  December 23, 2014 at 8:49 pm

  A Milkii ati A sharriiti!!
  Kan danddeessu dhaani jennaan gowaan galee nitii dhaane jedhan. Amma ati asirratti barreessuun kee ykn
  Gammachiisi ololuun kee Rakko dhaaba keenya keessa jiru saaxiluudhaa? Amma hojiin ati itti jirtu kun rakkina dhaaba keenya keessa jiru jettee ati odeessitu keessaa isa tokko isa kamiin saaxilta? drua of saaxili atuu qaama rakkina sana keessaa tokkoo
  Utuu dhuma Gammachiis waan ati irratti ololtu kana qabaate si miti kan saaxilu dhaaba inni keessa jirutu isa saaxila. Ati amma eessa dhaabbatteeti kan isa saaxiluu yaaltu?? Gama gotee moo manatti galteeti? Ammoo gaafa waa nama irratti odeesstu maqaa nama sana xureessuu qofaaf yaaddee hin odeessin.yakka inni raawate,shira inni xaxe ragaa qabatamaa kan hin jirre,guyyaa isaa fi saa.itiin isaa kan jirre duula maqa balleessii qofaaf ololin.

 23. Jabal Reply

  December 25, 2014 at 3:24 am

  Yaa jarana Abban Milkii kuni iccitii baayyee waan beeku fakkata.Garu himmu hin barbadine.Waa’ee rakkoo qabissoo keenyaa kana keessati shira dalagammaa ture nuti illee heddu beekina.Garu mee haata’u bar-tokko dubanaa.Abban Milkii illee dubachuu barbade waan ofi qusate fakkata.Yaa abba Milkii gaarii goote,dhiisi seenan iyyu guyya tokko ni dubataatii!!!!!!

 24. Abjuu gantuu Reply

  December 25, 2014 at 1:31 pm

  Muu Abba Milki if dhoksanii qabsawta maqaa xureessuun kun haaraa miti utuu nama miidhees Leencoo fi dawud miidha isaanuu ittuma jabaatan malee akka kee dhukachuun maqaa namaa xuressaa hin jiran .namni kun nama hin xuqne hojii isaa dalagaa jira maqaa isaan dubbate siif illen barreesse yoo na feete maqaa keetiin kottu siin jedhehojii hin qabduu ati kan maqaa jijijjiirtee ololtu??? yoo diina taates namuma tokko irratti si bobbasanii??? yoo dirree turuu dha anuu walinan ture yoo shira dalage jette immoo ykn si miidhera tahe daandii ittin furattu barbaadi, immoo guyyaan ati jettu kun gaafa oromoon bilisoomee? gaafas ammoo ittumaa jala fiida akka mala keetii. safuu qaanfadhu yaa boo maal taate.

 25. Sootalloo Reply

  December 26, 2014 at 6:46 am

  Buu amma egaa daboo Abba Milkii dhaxxanii? Ajaiba Abba Milkii akkas malee itti himi jetta. Jabal yaa Abba Milkii garii goota jetta.Diinni hamtuun, diina fira qabsoo fakkaatte qabsaa.aa maqaa xureessuu dhamaatu,Bar Gammachiis kanaaf jecha hin irratu hedduu qaba kan abdatu qaama fayyaa kan isa boonsu eenyummaa isaa kan mul.isu hin irranfatu foon ajaawaa jira dawwaan isaa billaa dha

 26. Abba Milkii Reply

  December 26, 2014 at 6:58 am

  Abjuu gantuu!!

  Atti dhuguma abjuudhaa.Jireenya abjuu,qabissoo abjuu maalumaan kee abjuu dhaa.Ani Dawudiinis ta’e Leenccoo akkan itti illaluun qaba.Bakka isaan sirii dalaganiti sirii,bakka isaan dogogoraniti immo sirii mittin jedha.Atti garuu abjuu waan taateef gowwan waan qabate gadi hin dhiisu akkuma jedhamu hanga gaafa duututi osoo waa’ee jara kana oddeesitu duuta.Qabissoon saba Oromoo garu nama lamaan kana oliidhaa.Qabissoo kana isaan hin jalqabine.Akka nama tokkoti itti hirmaatan,bu’a buusaniiru,garu isaan duwwatu itti galateefamuuf waaqefammuu hin qabu.Rakkini keessani nama akka waaqatii illalun yeroo rakkon uumamu illee bira darubutu kuno kana keessa nu buussee.Harrasi taa’ii Daawudiif Leenccoo waaqesii.Kan atti jetu kan bira uumaatii nuti ni qabisoofinaaf jennu kan bira haasa’aa jira.Atti garu amma iyyu abjjuu kee keessa hin damaqiin jirta.Akkam jedhee isiniti himmu laata?Amma duguma qabissoo irra jira offiin jettu.Maaf gaafa mootuuma ce’umissa keesaa baatan baqatanii galtan ykn immo harka laatan?Harra immo akka dhiira oddeesuu barbadu.Gammachhiisii atti tumssa jirtu kana mee bakka inni itti diina lole nati himmi.Ani kanan beekuu yeroo inni ganda keessa labuu fi shira dalaguudhaa.Maal jarana xiqoo hin saalfatanii?Mee dura haa bilisoominuu gaafas akkan isa jala fiigu illaalta.Bilisuumaan kun iyyu karuma Gammachiisiifaa yoo dhufeefi ani ciqillee koon dhungadha.Ofumaa hin abjootiina!!Biyya Siwidinii teessanii nu bilisoomistuu turi!!!Yaa abjuu!!

 27. Yaabus Reply

  December 26, 2014 at 8:18 am

  Mee jarana hundumiti keessan mee usaa nu irraa achi ta’a. Qabisaa’aa waan hin beekinnee isiniti fakkate mmo?Kaniisi ala bulee titiisii mana bule jedhani?Garagalchoo miilii mata hooqee jedhani?Bara akkamitii baannee bara gootiin hiraanfatamee luni faaratamu!!!Safuu jeneera!!!

 28. Bikii Gadaa Reply

  December 26, 2014 at 1:37 pm

  Nagaan haa dursu Abba Milkii!
  Mee waan kana gaditti baressite kana ilaai.
  Achi turte jechuu dha.
  Mee gaafii tokkon si gaafadha?Miseensoon dhaaba keesummaa kan biyya Sudaan ture qeequu fi wal-qeequuf carra kam arganee beekina?
  Mootummaa ce’umsaa keessatute jechuu dha
  Mee erguma mootumaa ce’umissa keessa baannee maaltu raawatama ture?Garu afaan waan qabinnuuf haasofina male waa’een saba keenyaa dararama keessa jiru guyya tokko nuti hin dhagaa’amu.
  Motummaa ce’umsaa keessa hin turre jechuu dha
  Amma duguma qabissoo irra jira offiin jettu.Maaf gaafa mootuuma ce’umissa keesaa baatan baqatanii galtan ykn immo harka laatan?Harra immo akka dhiira oddeesuu barbadu.
  Inni Dhaaba keessa hin turre garuu shira isaatu tue malee,nama jieenya isaaf jireef dhufe maaf ganda keessa deemuu dhorkita ree?
  Bara 1990 dhaabati dabalame inni jedhu illee soba.Erga dhaabii mootumaa ce’umissa gadhiisee ba’e jireenyuuma isa’a mo’achuuf gara biyya Sudaan seene.
  Isaan kanaaf (J) latteef.
  Nami guyya tokko messhaa diina irrati dhukaasee hin beekine gafaa gootota akka J/Galasaafaa fi J/Dhugaassan gantuu jetu dhaga’uu irra kan nama gadisiisu hin jiru
  Isaan kana hoo maaf (J) dhokatte hin qabsofinee?
  Ani Dawudiinis ta’e Leenccoo akkan itti illaluun qaba.Bakka isaan sirii dalaganiti sirii,bakka isaan dogogoraniti immo sirii mittin jedha.
  Message kee waii galaa kana,garuu kun guyya ati Dhabas ta’e Gamaachis itti gafattu ni fidaa?
  Amma osoo afaan qabate teesee wayya.Biyya alaa kana akka biyya olaa siti hin fakkatiin.
  Bilisuumaan kun iyyu karuma Gammachiisiifaa yoo dhufeefi ani ciqillee koon dhungadha.
  Akka rakkoo private qabdan ilee bira geenye ,kana malees ani nannoo dhuma keen jira .Ati warra (J)latteef sana biraa hoo maaf hafte ati ?laal dubbiin akka” harreen yaroo halaaktu male yammuu dhuuftu hin beektu ”jedhan san fakkatte.dhugaatti namoota qabsawotaan callisa jehanii qabsoirraa dhiiban seenaan gaaf tokko ni gaafatti,gubaan kun yoo kaleessa hin qabsofine ta’e harra dirqama miseensummaa isaa malaqanis tahe waa hundaan bahaa jira.Ati hoo?QC fi Shaneen ammo hin jiu ABO malee bira kuti olola madallii hin kaasne.

 29. Toobiis Reply

  December 26, 2014 at 9:21 pm

  Yaabus kkkkkk Abban Milki akka jagna jennee hin faarsinef maqaa isaa dhokse.”akka isin harree bittan yammuu dhuufaa batanin baree jette ” muu safu jagana maqaa isaa dhoksuu.warri goototalalanii wareegamaniin goota of taasisanii qabsoo kana irratti gufuu ta’aa jiranuu jiruu maaf kan ani jagina nama hin jedhinitti roorrifta?ani nan amana utuu itti baatee hasoftee gadhee akka kee dhokatte olltu kana irra akka inni galchu.jagnumman dhokatanii nama irratti roorrisuu fi hamilee nama buusuu namatti fakkatee?
  Garuu ijaramaa jirraa fi ni ijaaramnaan gurbaa kana kan akkas nama gubee yoo Dhabnni kun akkan jabaate akkam gubatu laata Rabbi nu agarsiisi.

 30. Sissiiqaa Reply

  December 27, 2014 at 2:25 am

  Yaa abbaa Milkii ani sii fi Gammachiisi illee hin beeku. Waan ati jettuu fi kan warri biraa jedhan kamtu dhugaas hin beeku. Garuu

  1ffaa waan maqaasaa dirree baasee himateef
  2ff waan namoonni baayyeen isa beekkan sabboonummaa mirkaneessaa jiraniif

  3ff Gammachiis rakkoo qaba jechuu malee haala amansiisaan mirkaneessuu waan hanqatteef

  Namni dubbii kee fudhataa hin jiruu ofirraa dhiisii ykn of duuba deebii’ee ragaa qindeeffadhuu koottu. Amma akka an arguutti nama nama arrabsuuf bahee arrabame galee dubbiin si fakkeessaa jiraa mee itti yaadi

 31. Abba Milkii Reply

  December 27, 2014 at 4:46 am

  Bikii Gadaa!!
  Waan atti tareessuu yaalite naaf hin gale,kana caala illee tareessuu danddeessa.Yaada dhumma irrati waa’ee QC kaasteef garu deebbii siif kena.Eeyyee siriidhaa harra QC hin jiru ABO malee.Kuni baayyee nagammachiissa!!Kuni qabissoo wagga dheeratii.Shira qabissoo keenyaa keessati dalagamaa ture wagga dheera booda bifa kanan xumurammuun isaa baayyee gaariidha namoota yeroo sana yaada gammachuu bareessan keessa isa jalqabaatii.Eeyyee yaada kana fudhachuu keesaniif galattoomaa.Harra yaada kana akka itti gammadanii fudhatan fakkeessa jirtu.Galan hawwassa oromoo addunyaa hundaaf haata’u dhiiba meeqa geggessani araarii kun akka xummuramu ta’e. Wareen asirrati sobdanii xibaartan garu gare qabachuun shira isin xaxaa turtan seenan guyya tokko ifa baassa.Akkan dubadhu kan nagochaa jiru iyyu isa kana.Kaleessa maal jettanii gootoota maqaa baleessa turtan?Jaalan jireenya isaanii guutu qabissoo bilisummaaf ofi wareegan xiqeessa hin ture?Shira irrati dalgaa hin ture?Shira dalagdanii maqaa nama baleesitanii aangoo dhaaba keessati argachaa hin ture?Kan na dubachiisuu isa kana.Harras ABO keessati waantootiin sireefammu qaban heddutu jiru?Yaadii kuni kan koo qofa osoo hin taannee gaafii qabisaa’oota hedduti.Yeroon yeroo itti addeemissa keenyaa xiinxalee ofi sireesinnuudhaa male yeroo itti sobani wal-tumssan mitti.Hojjiin kaleessa hojjatama ture heddun isaa dogogora.Kaleessa yommu dubachaa ture nami nudhaga’u hin ture.Dhaaba keenyaa keessa ololtuuf shira xaxuun iddo qabachuun akka miila hin fuunne nu gochaa turan.Harras wareen akkasii iddo qabachuu hin qaban jechuudha ergaan koo.Ani waanan beeku qaba.Isa kan dubbachuu hin feenee.Yoo barbachissa ta’e qorannoo geggesuun ni danda’ama.Walummaa galati yaa jarana iccitiin keenya bakke jira ofummaa ofi hin goyyoomissina.Guyya tokko immo kittaaban bareefame as ba’uun isaa hin ooluutii mee obsaa.Nan beeka namootiin yaada keessan kennu yaaltan tokko tokko QBO wareegama heddu kafaltaniitu.Seenan isin yaadata.Garu maqaa qofaan dhaaba keenyaa keessa kan jiraachuu barbadan immo jiru.Harra osooma beektanii wal-gammachiisuu qofaaf yaada keessan kenitan.Homma mitti.Kan keessan ana hin aarsuu.Wareen sobdduu tokko tokkotu jira.Wareen akkasii qulquleefamu qabu.Mee xiqoo balissa yaada maloo.Kaleessa eessa ture?Harra eessa jira?Maal gochaa jira?Garamiti adeema jira?Uumatin nuti qabisoofunuuf maal irra jira jedhaa of gaafadhaa?Addunyaa kun bakka tokko oola jira miti.Jijirama heddutu jira.Nuti illee jijirammuu qabina.Adeemisuuma ishee kaleessa bare qofan hin deemina.Gantuu,diina,maqa baleesii jechaa ooluu irra adeemissa keenya sireefannee kaayyoo keenya bakkan ga’u qabina.Mee xiqoo ishee ta’a tii of xiinxala.Nami gaafa dubbatu diinummaa qofa ykn immo wal-dhibdee qofaa isiniti hin fakkatiin.Hinaafaa qabisoos ta’u malaa.Yeroo qabissoo kanati wareegama kafala ture bu’a fiduuf male akka dhaaba keenya keessati shiri dalagammuf mitti.Dhaaba keenya keessati yeroo gara-gara shiri dalagameera.Kun eenyuu iyyu haalu hin danda’u.Shiroota kana immo eenyuutu dalagaa ture?Gaafii deebbii argachuu qabbuudhaa.Akkamiti of quleesina kan jedhu immo gaafii cimmadhaa.Namootiin silaa hojjii gudda hojjachuu danda’an namoota ololtuuf shira dalaganiin bakka dhabani jiru.Yoo sireesuu qabina jedhan irrati wal-ijaaruun bakka dhabsiisu.Kun haala nu keessati mulachaa tureedha.Haala kana nu irra darbe iyyu uumatii Oromoo bareera.Kanaaf qabissoo keenya keessati jijjirami bu’uura argammu qaba.Namootiin kaayyoo ga’a qabaniif danddeetii ga’a qaban yoo iddo hin argatiin bakka kaayyoo keenya ga’u hin dandeenyu.Galattoomaa!!!

 32. Abba Milkii Reply

  December 27, 2014 at 4:51 am

  Sisiiqaa!!
  Yaada keef galattoomii.Ani garu nami na degeruu dhiisee jedhee dhugaa dubbachuu hin dhiisu.Namoota yaada kana kenna jiraniis nan beeka.Dhugaaf osoo hin taannee bakka tokko waan jiraniif gamachiisuuf ykn galata argachuu gochaa jiru.Kuni immo rakko bu’uura qabissoo keenyaatii.Galattoomii!!!

 33. Dhugaa dubataa Reply

  December 27, 2014 at 5:28 am

  Abbaa milkii baga jiraate. dhugaa dubbaachuun bara kana cubbuu tahee. garuu dhugaan ni qalatii malee hin ciitu kanaaf kanneen arra biyyaa abbaa taa’aani namni nu beeku hin jiruu ykn kan na beeku du’ee jira jeechuun goota if fakkeessan hundi galmeen seenaa issan hin beeknee akka jiruu hubatuu qaban. kan qabsoo goonuuf saba Oromoottii, kan bilisoomsiin Oromiyaa dha. warri nama abbaduu osooma abjootani du’u. leencoo fi Daawud issan waaqeefatan galmee seenaa keessat maal fakkaatu?

 34. Abba Milkii Reply

  December 27, 2014 at 10:51 am

  Dhugaa dubataa!!

  Yaada keetiif galattooii garu dhiifama gara birati na hin geessiin.Ani namoota atti jettu kana akkuman duran jedhe iyyu akkan itti illalun qaba.Naootii kun yeroo barbachissatii saba isaaniif bu’a buusun isaani eeyyuu iyyu haalu hin danda’u.Seenan akka itti isaan yaadatu qaba.Isaan qofaa osoo hin taannee heddutu jiru.Walumaa galat garu ani kanan qiyyafachuu barbade wareen ololtuu fi wareen shira xaxxu irrati.Wareen osoo bu’a tokko hin buusiin afaanin oddeesitu,akkasuma illee qabssoo keenyaa booddesitu saaxilammuu qabdi kan jedhuudha.Nagaan!!!

 35. Birkii Gadaa Reply

  December 27, 2014 at 1:07 pm

  Abba Milkii yaa boo ati nama tokko irratti kan kitaaba barreessitu dhuguma qabsawaa dha.kitabi kee akka gurguramuuf maqaa kee hin dhoksin.Erga namnni kun nama shira hangana gahu yookan dhaaba tokko jigsu danda’a tahes gorfannetu bakka Leencoo buufatna gurrbaan gorsa ni fudhataa.Ammoo yoo isin warri inni shiraan qabsoo irrraa ari’e kun ni deebitu taheef nama tokko irra nama baayyeetu caalaa isaan hin dubbatin,hin tattafatin,hin hojjetin,hin barreessin fi hin bu’aa hin busin jenneetu isa dhaabna garuu shira isaa qabatamaa kessaa lama sadii as irratti nuuf barreessi maqaa kee iyyuu dhoksii ti. dhugaan siif hima dirqama itti kenname keessaa tokko kaleessa gad dhiise kunuu gammachuu tokko.Egaa atis jibbinsumaa jecha jette jette ganda keessaa dhiisii waan namnni shira dalagee qabsawota guguddaa qabsoo irraa ugguru danda’u tokko ittiin ugguramu nuuf ibsi.wanneen ani gararratti barreesse sun ammoo waan ati barreessite wal rukutuu dha malee waan bira miti hin quuramin, ammoo diinaan diinuma jenna gantuunis gantuu jenna kun ademmsa qabsoo keessa wanuma jiruu dha waan taheef bakkattiin kun maaf si quuqxi sa? ati nama hirrina dhaaba keessa jiru sirreessuuf yaalaa jiruu dha jabaadhu akkas malee!!!

 36. Boolee Reply

  December 27, 2014 at 3:35 pm

  Birkii Gadaa galatoom!!
  waan inni utuu hin beekin odeeyse kana itti agarsiisuu keetiif.

  Leeniin Abbaa Milkii kan dubbi himaa wayyanee fakkati.Yoo fedhan sangaa dhalee ,ABOn hin jiruu gaafa fedhan ammoo ABOn mishooma danqee fi nu rukutee san fakkatti dubbiin.
  Abban milkii qabsawaa cimaa dha yoo fedhes warra yaada kennatan tuma yoo fedhes Dhaaba tuma ,ni kakatas duddubi isaa cimaa dha.Kiyyaan itti jarjartan malee sichi waan meeqa laaqa. kkkkkkk Lukkuun haatee haatee kan ittin qalan baasti kan jedhan sunis ni jirtii beeki. Kan biraan duulli amman tana Jawar Mohamad fi nama kana irratti baname jira qormata kana yoo kufan gadhee, yoo darban ammoo tan biroofuu barumsa. Qarshii fi tiki wayyanee jabatan tan kana mirkaneessu ammoo badii malee nama irrtti ololuu dha. namnni kun ammoo hanga danda’ettii isaa bu’aa buusaa ture jiras kanaaf diinni warra garaaf bulanis tahe warra waan deemaniif hin beekne itti bituu dandeessi tanas hin dagatinaa .Tan nama dhibu garuu bikka birootti dhiisanii bikka WBO tanatti maaf ka’an tanas eennutu jibbaa jiraa laalaa.nagaan.

 37. Abba Milkii Reply

  December 28, 2014 at 3:07 am

  Birkii Gadaa!!
  Baayyee soddateeta dubbitiin kun siinis si illalati fakkata ykn immo Gammachiisitu maqaa jijjire bareessa jira fakkata.Waa’ee Kittaban jedhe kana waa’ee Gammchiis qofa mitti,wareen shiroota dalagaa turan jechuu koo male,ani Gammachiisiif iddo gudda hin qabu waa’ee isaa qofaa bareesuuf.Isunumiti warri harka rukkutaniif rukkutaafii.Harkka rukkutun amala keessan.Ani waa’ee nama kana baayyee itti dhiphadhee miti,gaafa inni qabsaa’aa cimma ofi fakkeesse dubbachuu barbadu nadhibeetii male.Gochaa inni dalagaa ture waanan beekuuf.Atti iyyu akkan dubbadhuuf nakkassa jirta dubbii isaa baruuf jette.Hommo siif hin godhu guyya tokko ni barta ammaf obsi.Ykn immo namootuma gara biyya Sudaan jiran mee gadi fageenyaan gaafadhu sitti himmutii.KKKKkk ugguruus ni danddeessa jechuudhaa?Eessa warra akkasii uggurta wareen ugguraa turte attu beekta.Garu baayyee dhibamiteeta waan si irrati dhamaqametu jira natti fakkata.Attis wareen ololtuu fi shira xaxxuu keessa hin jiraatiin hin haftu.Wareen akka keessanii heddutu jiru bakka hundaa iyyu.Qabisaa’oota afaanii!!Wareen laga marqaa jenan hundumitu boojitoo fuudhee yaa’ee jedhan.KKKKK Gammachiisi illee akkas jedhe,offiima isaa irrati dubbate kkkkkkk.Amma isin irrati dammaqameera.Kana booda bakka jirtaniti isin saaxiluu dhaa.Hanga yoomiitii dhokatanii qabisaa’aa of fakkesitanii ololtu.Sababa keessaniif miila fudhachuu dadhabine.Jalqaba isiniin erga qulleessanii booda diina irrati qiyyaafachuudha.Qabisaa’aan dhugaa dubbin dubbachaa jiru kun ni galaaf.Akka walii galu beeka.Wareen afaaniif ololtuun garu yaadi akkasii hin liqifamuuf ishee xuqa waan ta’eef.Jedhi itti fufii barreesii siifan deebissa!!

 38. Abba Milkii Reply

  December 28, 2014 at 8:20 am

  Birkii gadaa!!
  Gammachhis fedha isaan dirqama tokko gadi dhiissee jettee?KKKKKKKK.Dirqama heddu qaba ture????Safuu isiniifoo.Maal amma xiqoomaa hin saalfatanii?Wagga meeqaa iyyu bu’a hin buusiin biyya Sudaanii ba’e, harra immo dirqama isa kamfaa biyya Swidiniitii itti kenitan laata?Osooma sabin Oromoo iccitii keenya bare maal jedha laata?Manaa baqqoo jirti ta’e dubbiin.Wagga digidama talbaajessa turtan,ammas ittuma fuftani talbaajeesuu barbadduu mitti?Safuu,safuu.Ani illee isin beeka saba Oromoo isa iccitii keessan hin beekinneefan gadda.Hanga yoomiiti akka isin maqaan daldaltan rabbiitu beeka!!!Gaaruuman isaa garu sabin Oromoo isin bira kuttee darbeera.Isin ta’atii ololaa akkuma amala keessanii!!

 39. Bikii Gadaa Reply

  December 28, 2014 at 3:07 pm

  Milki Gadaa!
  Ati ta’ii ololi malee qabisawaa of fakeessuu hin yalin ykn immo warra si leenjiseen akka itti of fakkessanii qabisawota irratti ololan dhaqii qulqulleffadhuu kottu kkkkk lammada immoo akkuma sheexanni ha’uzubillhi jechuu sodaaattu ati jecha gantuu jedhu kana sodattaa?
  Kan biraan jalqabumaa maalummaa kee baruun nu hin danqine sababi isaas maal iratti akka ati commentii lattee fi eenyuuf (J) lattee eenyuun akka ati dhorkatte waan barreef kan biraanimmoo qabsawaa kalessaa of fakkessitee harra immoo dhaabaa fi namota maqaa xureessuu irratti bobbahuu keef immoo maalummaa Gammachiis ni beekna akkuma ati jette waliin turre waliin jirras.Dhugaan siif hima dura maalummaa kee bauufan bareesse amma garuu yeroo hin qabu siif “MAKMAAKSA HARREEN YEMMUU HALAAKTU MALEE YEMMUU DHUUFTU HIN BEEKTU jedhan sun maakmaakas gaarii dha.

 40. Deggeraa WBO Reply

  December 28, 2014 at 8:20 pm

  Abba Milkii kkkkkk bosona Gadaa.com seentee shira qabsoo keessaa qulqullessite qaata nu bilsomsite.”hanga namaa hin geessuu cabasa namaa hin teessuu”dura hoo hin qabsofne jettee maaf waggaa 20 talbajjessitan jetta ammma? atiin kun hoo hujii diinatti talbajooftaa eennuun talbajessinu ree??sumatti dhufeef hin odeeysin dura itti yaadi garuu waan sobaa walitti namaa hin qabattu malee kkkkkkkkk
  Maaloo fira koo abba milkii kana hin maraachinaa,wanuma ati barreessitun situmu bar muka qoosaa si godhann bar atis doofaa wayiiti namakan hunda loltee dannddeettaa maaf rakkatta annaan garu eeggadhu umboq.

 41. Sootalloo Reply

  December 28, 2014 at 11:47 pm

  Abba Milki! Barreefaama kee jalqabaa irratti ati akka dhiraa yoom guyyaa tokoo meeshaa qabattee, yoom diinatti dhukaaftee beekta jetta. barreeffama 3ffaa keessatti namni si saaxilu argame fi dubbiin ati yaadin siqabate beeka jetta mana mutii wayyaaneetti geessuu barabaaddaa? naaf hin galle.Moo isuma abjuun argite haasofta? Maaliifan kana jedhe beektaa? Gammachiis yeroo hedduu waltajjii adda addaa irratti haasa.aa ture maaf as baatee hin saaxille? Amma waanuma inni TV irratti gaaffii fi deebii godheef bohuu mataa sitti kaasee? Barreeffama kee 4ffa keesstti Qabsoo dirree dhihaa akka hin jabaanneef sababi guddaan Gammachiis jette,garuu barreeffama kee jalqabaa keessatti guyyaa tokko meeshaa qabatee niinatti hin dhukaasne Gammachiis jechaa amma moo attamittiin qabsoo dirree dhihaa akka inni hin jabaanne gochuu danda.e? Haasaan kee walfaallessa akka ati jibbiinsa dhuufaa irraa qabdun argaa jira.akkasittiin Gammachiis ajajaa kee ture jechuu dha. Ajajaan ofii seera jiru irratti hundaawee miseensota seera dhaabaaf abboomuu didan adabuun waanuma jiruudha adaba akkamii si ababeeti olola hangana baayyatu irratti ololta? Tokko kan naaf hin galle, ati takka akka nama isa waliin tureetti haasofta takka ammoo akka nama odeeffannoo dhaga.eetti haasofta kunis waan qabatama hin qabne abjuu dha. Afaan dubbii bare utubaatti hasaasa isa jedhan fakkaatta. Kan biraa namoota danddeettii hin qabne akka Gammachiis bakka danddeettii isaa malee keewame isa jettuuf,erga danddeetii hin qabu ta.ee attamittiin namni denddeettii hin qabne nama akka kee danddettii qabu qabsoo irraa nafageesse jetta?Kan biraa Gammachiis irrattan ololaa jetta malee dhaaba irrtti ololaa jirta kun akka ati dhaaba kanaaf kabajaa hin qabnee fi tuffattu sirratti argaa jira.Homaa miti ololi tuffadh siin hin jalqabamne sihiins hin xumarumuu kun amaluma si fi kan sifakkaatan fudhatanii qabsootti makamanii dha. isa Kaayyon Gammachiis deemaa jiru ammas akkuma bare sana sobee olola geggeesse dhaaba keesstti muudamuu barbaada malee muuxannoo fi dandeettii hin qabu jtteef cuffataa kaataa jennaan argaa gaafataa jedhan amma muudhamee jira kana atuu beektaa maaf kijibda. inni si iyyisiisee siwawaaqchisu muudamuu isaa kana iyyuu natti fakkaata kanaaf hin hiituu hin hiiktuu utuu dhiiftee gaarii ta.a.

 42. Guutaa Reply

  December 29, 2014 at 2:34 am

  Milkii Gadaa
  Namichoo namnni galaanni nyaate oomacha qaqqabataa jedhanii jabadhu kaa
  Garuu Gammee nan beeka ani amma shanee jala hin jirau garuu dhugaa nama dhoksuun gaarii mitii mee nu irraa gabaabbadhu kaa. Yoo waan darbe halaala guurra taheef mucaan as hafee hin qabuu.
  Sudaan sudaan nuun jetta ati gaafa sudaan turte maal buufte? Yoo waan achii kaafne Yaabus,kurmuk Geesan Damazen Kaartum Gadarif Kasala Eritra mucaan keessa lootee hojjechaa turte beektaa wayyaneen nama kana argachuuf dhakaa hin galagalchin hin qabduu,utuu dubbatnnuu du’a irrtti murteessitee akka jirtu beektaa biyya keessatti yoo ragaa feeteef ana gaafadhu? Ammoo yoojarumatu itti si erke tahees maal beeku ? tariis utuu hin beekin wayyanee waliin hasofna fakkata jarri afaan oromoo baraniiru beeki biyya cayberii fi biyya alaa kana irratti qarshii fi basaasa baayyee ramaddee jirti jarri himmmmm,

 43. Kumarraa Reply

  December 29, 2014 at 2:39 am

  Milkii Gadaa
  Namichoo namnni galaanni nyaate oomacha qaqqabataa jedhanii jabadhu kaa
  Garuu Gammee nan beeka ani amma shanee jala hin jirau garuu dhugaa nama dhoksuun gaarii mitii mee nu irraa gabaabbadhu kaa. Yoo waan darbe halaala guurra taheef mucaan as hafee hin qabuu.
  Sudaan sudaan nuun jetta ati gaafa sudaan turte maal buufte? Yoo waan achii kaafne Yaabus,kurmuk Geesan Damazen Kaartum Gadarif Kasala Eritra mucaan keessa lootee hojjechaa turte beektaa wayyaneen nama kana argachuuf dhakaa hin galagalchin hin qabduu,utuu dubbatnnuu du’a irrtti murteessitee akka jirtu beektaa biyya keessatti yoo ragaa feeteef ana gaafadhu? Ammoo yoojarumatu itti si erke tahees maal beeku ? tariis utuu hin beekin wayyanee waliin hasofna fakkata jarri afaan oromoo baraniiru beeki biyya cayberii fi biyya alaa kana irratti qarshii fi basaasa baayyee ramaddee jirti jarri himmmmm,

 44. Abba Milkii Reply

  December 29, 2014 at 4:05 am

  Sottalloo!!
  Amma muudamee jira jettee? kanaaf haraka rukutaafi jirta jechuudhaa kaa?Atti immo karaa isaa muddamuuf haala mijjeefachaa jirtaa???kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.Biyya alaa kanatisi akkuma biyya olaa sana gootu jechuudhaa?Waliif ololuutuu!!Itti gaafatama biyya Awuroopaa gootanii laata?KKKKKKKKKK afaan ingilifaa immo bareera laata mootumoota wajjin wal-quunammuuf.Yaa baraa maaluma nu agarsiifta laata?Si adabee,ogganaa kee ture haasaa walaalati kun naaf hin galtu dhiifama.Waa’ee wagga digidama innu jedheera,ani garu isaa lolu hin argine isaa ololu malee.Kana isumma gaafadhuu.Jedhi egaa jabbadhuu attis ni mudamtaatii.Walumma mudda isin calissatii,maqaatu isin irra baayyate.KKKKKKKKKKKK.

 45. Abba Milkii Reply

  December 29, 2014 at 4:46 am

  Mee kana illala? Bareefama Guutaa fi Kumarraa.Illala hojjii jara kana.Akka isaan maqaa jijiratanii bareessan.Nama bareessa fi jiru illee sirittii hin bare.Milkii gadaa jedhe.KKKKKKKKKKKKK.Kumarraa nami jedhamu mooraa Sudaan keessa jira,isa fakkessanii bareesuu barbdan.Sobee immo ani shannee duukaa hin jiru jedhe akka nami isa ammanuuf.Shiri kessan egaa akkuma salphaatii saaxilamiti kunnoo!!Jabbadhaa!!Techinical error jedhama waan akkasii!!kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

 46. guutaa Reply

  December 29, 2014 at 10:05 am

  Abbaa Milkii jarri erga nama barreessaniif hin beekne akkamitti nama tokko jetta ree?
  copy godhanii sitti xabatuu bar ingilffa hanga “Techinical error”jettu kana maal anii fi ati yeroo wayyanetti harka laatne bartnnerra mitii?kkkkkkkkk jarri hanga of si himsiisanitti si bairaa hin hafan wantattiin dhinya argatte sun akkam gaarii deemaa jirtii? ani si baree beeki akkuma sootalloon jedhe yammuu san kan si miidhe seera malee gurbaa miti atis kun waan jalee diinaa si taasisu hin turre beeki anii fi sootalloon kun si barreerra guruu inni si barran ammas si qommoodaa usi atin illee nyaattee nyaattee gara warra keessanitti galagaltee liqimsaa jirtaa.

 47. Abba Milkii Reply

  December 29, 2014 at 4:13 pm

  Guuta!!
  Atti immo tortorama wayiiti.Waantantiin gaarii deema jirti eeyyee.KKKKKKKK gowaa wa’ii.Bartee duuteeta.Jabbadhu amma bartaa!Erga nabartee nandhiisa barresuu!!

 48. Abu Digin Reply

  December 30, 2014 at 7:57 am

  Yaa Abba Milkii.
  Jara kana wajjin haasoftee ofumaa yeroo kee hin gubin.Nuti iyyu ni sireesina jenee dadhabine dhiifine.Namootiin kun xanacha qabissoo bilisummaa Oromootii.Hanga xanachi kun qabissoo keenya keessa ba’uti qabissoon keenyaa fayyu hin danda’u.Ati nama tokko maqaa dhoofte ani immo heddun beeka.Waroota shira dalaganii fi warroota olola geggessan.Hundumaafuu seenan haadubatu.Guyyan qabisaa’aa siriin itti adda ba’u ni dhufaatii jabaadhu.Namoota ololaniif shira dalaganiif jette qabissoo irra hin fagaatiin.Hanga siif danda’ame obsii kaayyoo kee itti fufi.Nutis kanuma gochaa jira.Jabbadhuu jaalee koo!!

 49. Sootalloo Reply

  December 30, 2014 at 6:46 pm

  Abu Digin, kormee dha ati kunoo akka kee kana qabsoo keessum turaanii ykn xannacha ta.anii xannacha balleesu malee baqatanii mieti lunni kun abbaan Milkii dhiira baqatanii irratti odeessuun sirreessuu? gadheen kun kan ati dadhabde kun sirreesitii yetaabbatu kun ofumaa boci boci jetti malee,kun namuma sodaattuu fi jibbitu qofa malee iji isheekan biraa hin argu, kun dhugaa dha (jaalee) kkkk Rabbumti mana murtii warra jaalee kananu haaagarsiisu.

 50. gutu Reply

  January 2, 2015 at 9:10 am

  Do you know who is responsible for all this. the shane Doge ” Garbi” , Garbi you need to stop bringing your criminal cadres into your village TV forum which is setup by shane to wage war among Oromos. Garbi your agenda is now well understood. First take care of your business you are not good tv personality JUST LIKE YOUR OWN FRIEND SIYOO, THE STUPID
  Both you and S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *