Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Two Oromo Farmers in Salale Brutally Murdered; Their Bodies Dragged and Put on Pubic Display for Resisting Oppression Against Tigrean Habesha Rulers [Viewer Discretion Advised: Graphic Photo]

Posted: Amajjii/January 27, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (16)

Ob. Jawar Mohammed (Facebook): “Some might doubt such a barbaric action actually happened in the present day. But it did. This picture was taken on December 9, 2014, in Oromia, Salale province, Darra district, Goro Maskala town. The government soldiers killed Katama Wubatu and his comrade whole rebelled due to harassment, dragged their body through the town and displayed it like this as way of terrorizing the public.

“Goota Oromoo maqaa shiftaa itti dhoobuun ajjeesanii ummata sodaachisuuf addababayitti fannisuun waan haarayaa miti. Oromoon falmataa malee shiftaa hin qabu. Shiftaan kan hojii jibba waan namni biraa hojjate saamu. Ilmaan Oromoo maqaan shiftaa itti dhoobamu warra roorroo mataa isaanii, firaafi saba isanitirraa gahu nuffuun ofirraa faccisuuf fincilani. Akkuma gootota Oromoo suuraa kanarratti mul’atan, Katamaa Wubeetuufi jaala isa, godhan kana kaleessa, Hagarii Tulluu, Hamidoo Ibroo, Habiibifi kanneen biroos erga diina kuffisanii kufanii booda reeffa isaanii lafarra harkisaanii fannisan. Haalli sun garuu Oromoota waan san daaw’atan garaa gubee gootota kumaatam dhalche malee sodaachisee diinaaf hin oggolchiifne. Ilmaan Oromoo karaa itti fakkaateefi danda’an maraan diinarratti duuluun haqas, barbaachisaadhas. Katamaafi jaalli isaatis seenaan isaanii tarree gootota bilisummaai kabajaa saba isaanitif kufanii cinatti galmaaya. Mee Oromoota bifa kanaan shiftaa jedhamanii diinaan ajjeefaman warra beektan maqaafi seenaa isaanii gabaabaa armaan gaditti barreessaa. Walitti kuufamee gaafa tokko galmee sirnaa ta’uu danda’a.

“HUB: gochi fokkisaan diinaa kun Katamaa fa’arratti kan raaw’atame ji’a dabre, Muddee 9, 2014.”

Two Oromo Farmers in Salale Brutally Murdered; Their Bodies Dragged and Put on Pubic Display for Resisting Oppression Against Tigrean Habesha Rulers [Viewer Discretion Advised: Graphic Photo]

Two Oromo Farmers in Salale Brutally Murdered; Their Bodies Dragged and Put on Pubic Display for Resisting Oppression Against Tigrean Habesha Rulers

Gadaa.com

[custom-facebook-feed]

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

Comments ...

 1. qaceelaa Reply

  January 26, 2015 at 9:17 am

  wayyaaleefii wandaqoota saaniitiif akkanatti hinbadduu guyyaan gammachuu fagoomiti.wannitakiiti nubarbaachisu waliigalteefii waljaladeemuu yoolamaan kanaqabaannee yorabbikenyaantaate akka waatakka nudhaabuuhindendeenye shakkii takkalle hinqabnu.nuti ummanni oromo xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan jaarmayoottan siyaasaa kan adda addaa jaarmayaaleen hawwasaa kandubartii,kan manguddoo,kan darggaggoofiishammarraanii akkasuma akkadhunfaatti namni dhala oromiyaa taanehundi waanumatakka qofatti
  fulleyfachuu qabna.suniis WAYANEE Qofa /wayyaalee qofa yoorabbiin sammuuteenya keysa waanukaaye surriin teenya akkuma surrii ilmaan namaa kanbiraatitti kan yaaddu yoo taate sakandii tokko waankanaa allaratti hinballeysinu.

  xiyyeyfadhu wayyaaneeratti

  xiyyeefadhaa wayyaaneeratti

  kuni godhamnaan rakkoleebiraa ifumaaf hiikachaa dhufti

  Rabbin warra waandalagee bu,aa arkatu beekunuhaagodhu amin

 2. Tulluu Reply

  January 26, 2015 at 11:50 am

  Sirridha! gochii kun ilmaan Oromoo hedduu irraatti yeroo addaa addaa rawwataama ture. ammas raawwataa jira. kanneen keessa Godinaa lixaa Shawaa Anaa Walisooo bakka yeroo amma Aanaa Daawoo citee ganda Qotee bulaa Daawoo Kaarraatti kan dhalatee Obboo Boojiyaa Baayisaa Godina sana hunda keessa naana’ uu qondaaltotaa TPLF fi loltootaa wayyaane lubbuu itti guraraa,lafaa irraa fixaa kan turee ilmi haadhaa fi abbaa isaati tokkichaa kun bara 1996/97 keessa ganda qotee bulaa Xiiqii Dooyyoo jedhamtu keessatti ajeessun reenfa isaa Aanaa Bachoo, Aanaa Dawoo fi Aanaa Walisoo keessa naanneessuun ummataa do’ achiisaa turaniiru.
  Naman kana sababa tokkoo malee bakka inni hin jirreetti buchilloonn OPDO maqaa isaa waamuun xureessuu, arrabsuu, roorrisuu mana isaatii akka bahu dirqisisaan malee nama naagaan jiruu isaa adeemsifataa jiraatu ture. Manguddoos itti ergee akka irraa dhaabbatan gaafannaa gurraa ittiin dhageenyu hin qabnu jedhaniin sana booda Bafkateef fi dabarfatteen naman hin illaattu jechuun meeshaa isaa fudhatee bosona lixee ibda itti qabsisuu jalqabe.
  Yeroo sana naman miseensaa OPDO ta’ aa turee namoota namumaan isaan guutu hin taane kana hawaasa biratti fudhatama hin qabne kan hojii gadi bu’ aa hojjataa jiraatan, bosonaa guban kan kasalsan, kan killee daladaalan hojii akana kana irratti kan boba’aan horii itti agarsisuun Wayyaaneen mallaqaan bittee waan miseensa godhatteef namoon isaan faana dhaabbatan haasa’ uu illee ni qaanefatu ture. —– Namoon akkas kun yoo maqaa gootaa tokkoon qoosaan ammam garaa nama ammeessa?.
  Goonni kuni Abbaa fardaa beekamaa kan goojee kam irraayyuu hin hafnee jaalataamaa ,sodaatamaa akkasumas sorreessa hir’ ina hin qabne ture.
  Garuu kan nama gaddisisu Mootummaan wayyaanee Abbaa fi haadhaa isaa dadhaboo isa irratti hirkatani jiraataa turani harkisani mana keessa jirtaan dirreetti gadi baasuun mana abbaa isaas kan isaas walumagalatti mana torbaa gubuun looniif fardeen isaa dhibbaa tokkoo ta’ aan fudhatani gara Aaanaa Daawoo geessun horii isaa hidhuun qotiyoo keessa qalataa otoo jiranu waaraana itti banee fardeen fi horii isaa gadi dhisise amma isaan nyaatan bineensi haa nyaatu jechuun harkaa baasee ture.
  Harmeen boojiyaa ergaa wayyaanoonni mana ishee keessa baasuuun badheeti erga gataniin booda midhaa fi bishaan lagachuun yemmuu dutu abbaan isaas yeroo muraasa keessa boqataan, ijoolleen isaa sagalii ol ta’ aan as buuteen isaan hin beekamne .
  Isaan walqabatees mangoddoota Oromoo yeroo sana gorsaa turaniif meesha addaa addaa itti dabarsaa turanis heddun isaan midhamaniiru isaani walqabatee hidhamtoota mana hidhaa kotoba jedhamu keessa lolaa banee baasise keessa dorgaggonni torbaa guyyaa tokko dirree waraana komboloota jedhamu irratti kufan hafan. Loltuun isaa beekamaa fi qindeessan waraana kan turee Daggina kan jedhamu waraana irratti qabamee innis ajjefaamee karaarraati awwalame . Hiriyaa isaa kana tures Waaqumaa Maaru kana jedhamu qabameeta Abbaa fi Haadha isaa duratti saanjaa ilmaan tigreen Qalame.
  kan biroos Hedduutu jira.

 3. Tulluu Dhanquu Reply

  January 26, 2015 at 11:55 am

  Wayyaanee fi ergamtoonni isaa ummataa waan sodaachiftee fi gammachiifte itti fakkaatus ilaalaa umannii achi jiru sun hundi gammachuun tokkoo illee irraa hin mul’atu caalumattu itti cininnataa diinmummaa fi gara jabummaa isaan caalatti hubatee waan caala ijaaramee itti ka’ uu qophaa’ ee fakkaata. meeshaa otoo of harkaa qabaatee isaanuma fannisan achi do’achiisa illee dhukkee irraa kaasuun isaa hin hafu.

 4. Oh Salale, Oromia! Reply

  January 26, 2015 at 8:05 pm

  Oh Salale! Oh Oromia!

  Salale, the country of Gen. Taddesse Biru. Salale, the country of Gadaa Gammadaa. Salale, the country of Hagarii Tulluu.

  Oh Salale! Oh Oromia – Cry!

 5. Gutaa Damoso Reply

  January 26, 2015 at 8:17 pm

  They are not dead,they are immortal,they are the standard bearers of the new heroism and fight for dignity,it is we the people in diaspora who are dead.They will never ever die,they live in the heart of humanity for ever.

  They died for their honor and dignity.No amount of inhuman act would minimize the grace of these people who paid in life for their ultimate dignity. They.They said,”Death before dishonor” and they lived the life they believed in and in my conscience they have gained the highest dignity that that a man or a woman achieves.My honor is my life,All grows in one,take honor from me and my life is done.In actual sense we are all dead,but paradoxically these martyrs are immortal.They might die in future if we are all dead as an oromo.They are dead only when our respose is sacking our lip and whine with out action.They are not dead,they are heroes who are bearing the Standard of true heroism and dignity.

  Ittiin geraraa.

 6. Ramis Reply

  January 27, 2015 at 1:04 am

  History repeat it self!!! Nama kayyoof wareegame fidanni Oromon sodaachifnaan toftaa waggaa afurtam duura itti fayyadaman wahuu hin taruu. Yeroo loolla Xirro, reeyfa Ahmed taqii kan lolla irrati wareegame fidanitti magalaa galamso keeysati lafa irra harkiisaa umataan sodaachisuuf itti fayyadamman. Gochaa kun ummata Oromo hin yeroo saniittu hin jilbifanne. Yeroo amma immo gochaa kun soddaa irraa waan burqeef waan taruu hin qabuu. Ammo ilmaan Oromo daran hadheeysee gumaa isaani akka baafnu nu taasisa. Kanaafu, ….qabsoo tokkumaan yoofininsine qofa ajeechaa off irraa dhaabna.

 7. Tesfaye Moti Demissie Reply

  January 27, 2015 at 2:24 am

  This is really terrible!

  The EPRDF/TPLF current Ethiopian government also continue doing what the former abyssinian government has done on Oromo people. Menilik,Theodros, Haile selassie, Mengistu Hailemariam was doing similar things on Oromo people. They have killed tourtured, mass disappearance and displacement of milloins of Oromos in the past.

  The current government of Ethiopia; TPLF/EPRDF also follow the footstep of its predecessors and killing, mass tourturing, mass diappearance and mass displacment of thousands of Oromos. I dont know why the Weastern and the American governments make their ear deaf. Why they are keep silent while the Ethiooian government badly violent the human rights in the country especially against Oromo people. Look, these bodies! After they have killed, hanged both of them in public. Our culture is not allow such terrible thing to do on human being even on our enemies.
  This days, we have reached at the time that being born as Oromo it self is considered a crime in that country. The government has full right to kill, tourture, kept in prison with out any conviction of crime or with out heared by court and mass displacement of Oromos from their home lands

  How the international human right group see this horrible things?
  This needs immediate action! Where are the international media reporters (BBC, CNN, ALJAZEERA, VOA…?
  Why they didnt report this human right violation done by Ethiopian government (EPRDF/TPLF) against Oromo people. Oromo is killed,tourtured and forced to displaced from thei own ancestral land with out their willingness and getting any compensation. If any person resist this action the fate of that man is loss of his life and this is really sad!
  As to my understanding, eventhough the Ethiopian government trying to terrorize and create extreme fear among the Oromos, but for the Oromo people this kind of action give them strength to fight for their freedom. At last I’d like to put the quote of Dr. Marthin Luther King “Darkness can not drive out darkness; only light can do that. Hate can not driveout hate; only love can do that”.

  Injifannoon ka Ummata Oromoo!!

 8. Tesfaye Moti Demissie Reply

  January 27, 2015 at 2:56 am

  This is really terrible!

  The current EPRDF/TPLF Ethiopian government also continue doing what the former abyssinian governments have done on Oromo people. Menilik, Theodros, Haile selassie, Mengistu Hailemariam were doing similar things on Oromo people. They have killed tourtured, mass disappearance and forced displacement of milloins of Oromos in the past.
  It also follows the footsteps of its predecessors and killing, mass tourturing, mass diappearance and mass displacement of thousands of Oromos. I dont know why the Weastern and the American governments make their ear deaf. Why they are keeing silent while the Ethiooian government badly violent the human rights in the country especially against Oromo people. Look, these bodies! After they have killed, hanged both of them in public. Our culture is not allow such terrible thing to do on human being even on our enemies.
  This days, we have reached at the time that being born as Oromo it self is considered a crime in that country. The government has full right to kill, tourture, kept in prison with out any conviction of crime or with out heared by court and mass displacement of Oromos from their home lands
  How the international human right group see this horrible things? This needs immediate action! Where are the international media reporters (BBC, CNN, ALJAZEERA, VOA…? Why they didnt report this human right violation done by Ethiopian government (EPRDF/TPLF) against Oromo people. Oromos are killed, tourtured and forced to displaced from their own ancestral lands with out their willingness and without getting any compensation.
  I havenever heared any government force or government security who have killed the Oromo children, students, old man and woman appeared before the judge and sentenced to prison or any equivalent decision rather the government give them promotion for their evil work and this is really sad!
  As to my understanding, eventhough the Ethiopian government trying to terrorize and create extreme fear among the Oromos, but for the Oromo people this kind of action give them strength to fight for their freedom. At last I’d like to put the quote of Dr. Marthin Luther King “Darkness can not drive out darkness; only light can do that. Hate can not driveout hate; only love can do that”.
  Injifannoon ka Ummata Oromoo!!

 9. @Tesfaye Moti Demissie Reply

  January 27, 2015 at 8:54 am

  Have you gave a report supported by picture to those media: BBC, CNN, etc or are you expecting from someone who talk back to Oromo?

 10. Goftaa Tigree Reply

  January 27, 2015 at 10:09 am

  This is the Tigrean version of Red Terror being perpetrated against Oromos. This is reminiscent of fascist Mussolini; only this time Mussolini’s grand children are trying to intimidate the Oromos and stop the fight for freedom but in vain.

  If anything, it’s a measure of how frightened the Tigreans have become of the Oromo revolution. Their inevitable demise is not far away.

  It’s the way to die for Oromos. Rendered landless by the fascist Tigreans they are going to die anyway, if not by Tigrean terror, by starvation or become beggars. That’s a dog’s death. That is a humiliating death.

  But this is paying the ultimate sacrifice and dying for your rights and honor. They died a heroic death.

  Oromos should all realize now that there is no salvation without blood. Enough is enough; if we have to die, we should all follow the example of those two Oromo farmers die in defiance of Tirean domination and terror.

  Their death will not be in vain…thousands more will follow in their steps and avenge their the blood of our brothers. Violence will only breed violence.

 11. abdi Reply

  January 27, 2015 at 1:36 pm

  Yaa dhaabota oromo Amma kana ni agartu hoo?

 12. Barento Reply

  January 28, 2015 at 12:59 am

  Dhuguma isaan hin duune. Seenaa guddaa lafa kaayani kufan. Bilisummaa Oromootiif gumaacha hagana hin jedhamne godhanii darbanii seenaan Oromoo yoomiyyuu isaan ni yaadata.

  Diinni Oromoon jiilee akka mirga isaa falmachuu irraa ofbooda deebiuuf kana godhee Oromoo hubadhaa. Oromoon kana yemmuu ilaalu qabsoo isaa falmaa irra jiru cimsu qaba malee, xiqqo illee irraa duubatti deebiuu hin qabu.Gochaan kun nu jabeessu qaba malee, falmaa irraa duubatti nu deebisuu hin qabu.

  Dhaamsi biraa kaniin dhaamuu barbaadu yaa Oromo WBO YKN WARAANA OROMOO JABAA TOKKO DHABUU KEENYA IRRAA DIINNI YARTUUN TUN BIYYA ABBAA KEENYAA IRRATTI AKKANATTI NUTTI ROORRIFTI HUBADHAA.YEROO AMMAA AFAAN OROMOO AKKA MEDIA HIN CABSINE AGARRE, SAGALEEN OROMOO YKN AFAAN OROMOO HAGOGGAA HABASHAA JALAA BA’E. AMMA MAALTU NUUF HAFE, AKKUMA SEENAA HABASHAAN HOGGAA 120 OROMOO GABROOMFACHAA TURE IBSU, OROMOO FI QAWWE ADDAAN FAGEESSAN, OROMOON TAKKAA WARAAN JABAA MATAA ISAA QABAATEE HIN BEEKU ERGA GABRUMMAA HABASHAA GALATTI KUFEE KAASEE. KANAAFUU YAA SABA OROMOO ME KOOTTAA WARAANA OROMOO JABAA TOKKO DHAABBANAA YOOS MIIDHAA AKKANAA JALAA BAANAA,YOOS OROMIAN YEROO GABAABAA KEESSATTI BILISOOMTI. WAAQNI OROMOO NAMA AKKA JAWAR MOHAMMED KAN MULLATA WARAANA BILISUMMAA OROMOO JABAA TOKKO DHAABUUF QABU OROMOOF HAA KAASU.

  ME WARRI OROMOOF QABSOOFNA OFIIN JETTAN KAN MOORA BILISUMMAA OROMOO KEESSAA WARRI HIN BAIN, JECHUUN KIYYA WARRI OROMIA BILISOOMSUTTI AMANTAN LAFEWWAN GOOTOTA OROMOO TI JEDHAA GARTOKKOTTI NUUF DEEBIA. YO KUN HIN TAANE AMMO IFUMAAF YEROO KEESSANII FI YEROO UMMATA OROMOO GUBAA JIRTAN JECHUU DHA.

  OROMIAN NI BILISOOMTI!
  INJIFANNOON TAN UMMATA OROMOOTI!

 13. Abdi Reply

  January 28, 2015 at 10:54 am

  Yaa waaqa nahuumtee,Eessuma abba kiyyan dhaqa egaa? yoon waa’ee ormoo dhaqu baqadhes inno nabiraa hin hafuu dhaabota oromoonis warri bilisummaaf qabsooftan waliigala humna taane jabaanne
  Diana duradhaabbannaa jennaan dhaga’u didani……maalwayya?

 14. ANF Reply

  January 28, 2015 at 5:44 pm

  Since the write cannot prove or disprove what was happen to those couple victims, it is even impossible whether the TPLF regime has killed and cloth them with weapon, but the only thing sure is the TPLF regime killed, dragged, hanged publicly. Many undisclosed evil action of TPLF is known. Hence, the written phrase of the following, which is of course has confusion to interpret it as it is now stand even, should be edited from:

  “The government soldiers killed Katama Wubatu and his comrade whole rebelled due to harassment, dragged their body through the town and displayed it like this as way of terrorizing the public.”

  To:

  “The TPLF regime killed Katama Wubatu and his comrade, dragged their body through the town, hanged, and displayed it cruelly, called people at such scene and terrorized them.”

 15. Abbaa Boora Reply

  January 28, 2015 at 10:22 pm

  This is what TPLF terrorists have been doing since their arrival in oromia, and are always expected to do as long as they know for sure there is no one among oromos who responds in kind.

 16. Lul Reply

  January 30, 2015 at 7:18 am

  Wayane will pay price. Oromo heroes will live in our heart for ever. It will not be long when wayane pay heavy price. God willing

Leave a Reply to Tulluu Dhanquu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *