Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Abdii Boruu:- Faayidaa Addaa Naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu laalchisee labsii Wayyaanee

Posted: Caamsaa/May 3, 2017 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (1)

Abdii Boruutiin*

Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ jedhu tokkos dhiyaatee jira. Labsii gara fuula 14 qabu kana dubbisee hanaga naaf galetti hubadhee jira. Duraan dursee, wanni nama gammachiisu Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBO) fi sochiin uummata Oromoo hangam Wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhe fi jilbiifachiisaas akka jiruu dha. Kun ammoo wareegama Sabboontotni Oromoo kaffalanii fi kaffalaas jiraniin waan argameef galannii gootota keenyaa daangaa hin qabu. Asitti aansee wantan wixinee labsii kanarraa hubadhee keessaa qabxiilee tokko tokko kaaseen yaada koo dhiyeessuu yaala.

Wixinee qorannoo sana keessatti akkana jedhamee lafa kaayame:

የጥናት ሰነዱ ዓላማ
2.1. የኦሮሞ ብሄር የሰፈረበት መልክአ ምድር አንድ አካልና እምብርት የሆነችው ፊንፊኔ ታሪካዊ አመሰራረት፣ ነባር ነዋሪዋንና የስሟ ወደ አዲስ አበባ እና የሌሎች ቦታዎች ስያሜዎች መቀየርና መዛባት ፖለቲካዊ ምክንያቶችና ይህም በሚኒሊክ የተስፋፊ ሥርዓት የደረሰውን ጭቆናና የተፈፀመውን ግፍ ለማስገንዘብ፣

Wixinee labsii sana keessatti ammoo akkan jedhamee lafa kaayame:

ስያሜ
1) የከተማው ስም ፊንፊኔ ከአዲስ አበባ ጋር እኩል መጠሪያ ይሆናል፡፡

ስለ ባህላዊና ታሪካዊ ጥቅሞች
1) በከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ቦታዎች መጠሪያ ወይም ስያሜዎች በጥንት ስሞቻቸው እንዲጠሩና ተዛብተው እየተጠሩ ያሉት ስሞች እንዲስተካከሉ ይደረጋል፡፡

Mee gara dhimmoota birootti otuu hin seenin dura asumarraa kaanee haa ilaallu. Finifinneen handhuura Oromiyaa ti jedhamee erga amaname fi maqaan kunis sirna weerartuu Minilikiin gara “Addis Abebaa”tti akka jijjiirame erga mirkanaawee; bulchinsa magaalaattii keessatti bakkeewwan (iddoowwan) maqaalee isaanii kan duriitiin akka yaamaman erga murteeffamee; dursee kan ta’uu qabau, maqaan Minilikiin jijjiirame sun deebi’ee maqaa isa uumaatiin “FINFINNEE” dhaan yaamamuu qaba malee, innii hangafti kun dagatamee ykn dhiisamee, maqaaleen bakkeewwanii qofaan jijjiiramuun gahaa miti. Kanaafuu, “የከተማው ስም ፊንፊኔ ከአዲስ አበባ ጋር እኩል መጠሪያ ይሆናል፡፡” kan jedhu fudhatama hin qabu. Otuu seenaan ragaa ta’uu, wanti maqaa koloneeffataatiin yaamamuuf sababni hin jiru jechuu dha.

ወሰን
1) የከተማው ወሰን የከተማው አስተዳደርና የክልሉ መንግስት በሚያደርጉት የጋራ ስምምነት ይወሰናል፡፡

Asirratti wanti ifa ta’e hin jiru. Erga Darguun kufee, Wayyaaneen aangoo qabattee kaasee hanag har’aatti jechuun waggoota 26n dabran kana keessatti Finfinneen seeraa ala uummata Oromoo naannoo ishii jiraatan buqqistee baay’ee babal’attee jirti. Sana birallee dabranii, maqaa Maastar Plaaniitiin fagaatanii deemuuf yaalii godhaa jiru. Egaa, asirratti daangaa isa kamtu murtaa’a? Bulchinsa magaalaattiis ta’ee mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhu kun lamaanuu warra fedhii uummata Oromoo kabajanii fi kabachiisanii miti. Isaan lamaanuu tajaajiltoota Wayyaanee ti. Eenyutu eenyu wajjin mari’atee, daangaa kana murteessa? Dhimmi uummata Oromoo hin mari’achiisne fi fedhii isaa hin eegne milkaayuu hin danda’u.

የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች መብት
1) በከተማው አስተዳደር ነዋሪ የሆኑ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት እና በሌሎች የሀገሪቱ ሕጎች የተከበሩ መብቶች በከተማው ውስጥ የመጠቀም ሙሉ መብት አላቸው፡፡

Kun uummata oromootti qoosuu fi mirga inni biyya abbaa isaarratti qabu gadi xiqqeessuu dha. Duraan sirumaayyuu mirga tokkollee waan hinqabaanneef, amma mee akkuma lammiilee biyya sanaattuu haa laalamu jechuu dhaa?? Dhimmi ijoon dhimma naannoon Oromiyaa ykn ummatni Oromoo Finfinneerraa faayidaa addaa qabaachuu ti malee, kan Oromoo Finfinnee keessa jiraatanii qofaa mitii bar!! Uummatni Oromoo bal’aan Finfinneerraa faayidaa addaa yoo qabaate fi mirgi isaa guutuun yoo kabajame, kan jiraattota Oromoo magaalaa tanaas ni eegama jechuu dha. Maarree, maaliif dhimmicha gadi buusanii akkanatti xiqqeessanii laalu??

ስለ አስተዳደራዊ ጥቅሞች
2) በከተማው መስተዳደር ም/ቤት ውስጥ የኦሮሞ ብሄር ተወላጆች እንደ ከተማው ነዋሪ ያላቸው ውክልና እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከምክር ቤት ወንበር 25% የማያንስ የኦሮሞ ብሄር ተወላጆች ብቻ የሚወከሉበት መቀመጫ ይኖራቸዋል፡፡

Kun baay’ee nama ajaa’iba! Mee hubadhaa, biyyuma abbaa isaa fi handuura biyya isaa keessatti harka afur keessaa harka tokko qofaa (25%) qabaachuun uummata keenya tuffachuu dha. Akkuma saree waan sitti darbinu funaannadhuutii callisi jechuu fakkaata.

6) ፊንፊኔ/አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ዋና ከተማ ሆና ታገለግላለች፡፡

Finfinneen magaalaa guddoo (hangafa) naannoo Ormiyaa ti erga jedhamee; bulchinsi ishiillee bulchinsa naannoo Oromiyaa jala galuu qaba. Akkanatti mirgi uummattota magaalaa tanaa kan Oromoo hin taane eegamaaf malee, Oromoon achi keessa jiraatan akka saba bicuutti laalamanii mirgi murtaaye tokko isaaniif kennamuun sirrii hin ta’u. Jaalatamus jibbamus, Finfinneen guutumaa guutuutti bulchinsa naannoo Oromiyaa jala galuu qabdi. Finfinneen qaama fi handhuura Oromiyaa erga taatetti, faayidaa addaa wanti jedhu kunuu hin jiru. Fudhatamus dhiisamus dhugaan jiru isa kana.

ስለ ማህበራዊ የአገልግሎት ጥቅሞች
2) ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ኃላፊዎችና ሠራተኞች እንዲሁም የኦሮሞ ተወላጆች የመኖሪያ ቤት በከተማ አስተዳደሩ ከሚገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በ15% ቅድሚያ የማግኘት ወይም የመከራየት መብት ይኖራቸዋል፡፡

Kun maal jechuu akka ta’eyyuu ana naaf hin galu. Dhibbantaa 15 (15%) dursa argachuu jechuun maali? Maaliif hangi kun murtaaye?

11) የከተማው አስተዳድር ለከተማው ህዝብ ከሚያቀርባቸው አገልግሎቶች ጋር በተያያዙ የልማት ሥራዎችን በክልሉ መንግስት ጋር በመመካከርና በመስማማት ሊፈፅም ይችላል፡፡ [sarara anatu itti dabal]

Bulchinsi magaalaa Finfinnee, dhimma akkanaarratti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari’achuu fi waliigalteedhaan raawwachuu ni danda’a malee dirqamaa miti jechuu dhaa? Yoo hin barbaadne ofuma isaatiif akka barbaadetti murteessuu ni danda’a jechuu fakkaata. Asirratti fedhiin uummata Oromoo kan hin eegamne yoo ta’e, kun akkamitti laalama?

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መብቶች
3) የክልሉ መንግስት የዚህን አዋጅ ማሻሻያ ሀሳብ በማመንጨት ለኢፌዲሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማቅረብ መብት ይኖረዋል፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ይህን አዋጅ ለማሻሻል ሲፈልግ የክልሉ መንግስት አስተያየት መጠየቅ ይኖርበታል፡፡

Kun sirriitti hubatamuu qaba. Tokkoffaa, mootummaan naannoo Ormiyaa mootummaa walabaa otuu hin taane, kan fedhii Wayyaanee eegaa jiruu dha. Waanuma Wayyaaneen itti himte mirkaneessee isaanumatti deebisee dhiyeessa jechuu dha. Lammaffaa, Wixinee kana (akkuma jiru kanattuu) fooyyessuuf, waan hir’ate guutuuf kan irratti mari’achuu fi yaada dhiyeessuu qaba uummata Oromoo bal’aa dha malee, mootummaa Wayyaanee tajaajiltuu miti. Kun waanuma ofiif karoorfatan murteessuuf deemu malee, fedhii uummata keenyaa eeguuf dantaa akka hin qabne ifatti mul’isa.

Egaa, qabxiilee tokko tokkon kaasuu yaale malee, akka hubannoo kiyyaatitti, walumaagalatti wixinichi hir’ina fi wanta ifa hin taane hedduu ofkeessaa qaba. Gadi fageenyaan hubachuun barbaachisaa dha. Kaayyoon labsii kanaa ammoo sochii uummata keenyaa kan akka ibiddaa boba’aa jiru kana qabaneessuu fi yaada uummata keenyaa karaarraa maqsuuf (attention diversion) waan yaadame malee, kun dhugumatti faayidaa uummatni keenya Finfinneerraa qabu hojiirra oolchuufii miti. Gaafiin uummata Oromoo inni bu’uraas kan akkanatti laayyoodhumatti deebi’uu miti. Gaafiin isaa deebii argachuu kan danda’u, yoo uummatni keenya guutumaa guututti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffate qofaa dha. Kunis wareegama ulfaataa gaafata malee, mirkanaa’uun isaa hin oolu. Injifannoon xumuraa kan uummata Oromoo akka ta’u shakkiin tokko hin jiru.

Galatoomaa!

* Abdii Boruu: aboruu@gmail.com

Gadaa.com

Facebook Posts

OMN: Haala Yeroo Turtii Jawaar Mohammad Waliin

 

Comment on Facebook

Opdo sirna juneedi Meles miicantus hin qulqullofne,Amma illee Tigray tplf aangoo irra tursiusuuf fakkaatee basaasatuu jawar.

Ysa Oromoo waan Juwar M.jedhu kana dhaggeefadhaa kijibduu kana.

Shiraa kessaa jiraa

Jawaar qabsoo Oromoo akka Leencoo lataa 1991 oromootti tabatee jawaaris Oromootti tabachuu heedaa

Jiraadhuu, dhugaani nihadhoofitu qorissa wani tateefi, haa hadhufituu fudhaatani itiin fayuuni baribachisadhaa. Kanaafi yaa ilimaani Oromo qabisoo dhigaani asinii batee tanaa dubaatii hindebisinaa!!

Diinni hiriira "Down Down Wayyaanee" qindeessu argame jechuudha.

jawar komachuu dura of komadhuuu

eenyutu isa dura ta'a qeerro godhe kan isa muude? kanaaf yaalin ajjecha Yaazo iratti goosise laata? qeerro is bigger than omn, where you dislodged everybody and became the sole leader Jawar MohammedDammaqaa Nagaasaa

+ View more comments

13 hours ago

Gadaa.com

Qeerroo Bilisummaa Oromoo, ABO's youth league, claims it's been organizing the massive peaceful rallies across Oromia in October 2017. From October 11 to 17, 2017, the group shared daily video clips of the rallies on its Facebook page. These clips had been compiled together for documentation purposes and can be watched here:- https://vimeo.com/238707297

The rallies have been peaceful (nonviolent); most of the rally-goers have been seen carrying the Oromo Liberation Front’s (OLF’s) flag of “red-green-red,” which, through time, has become a symbol of the Oromo nationalism in the resistance struggle against the Tigrean People’s Liberation Front (TPLF aka Woyane), the party of ethnic Tigreans who have dominated the Ethiopian federal government since its formation in 1991. In their chants, the rally-goers have expressed their support for the OLF and denounced the TPLF/Woyane; in some instances, they have also expressed their support for the current administration, led by Mr. Lemma Megersa, of the Oromia National Regional State; Mr. Lemma Megersa’s administration uses pro-Oromummaa and pro-Ethiopianist nationalist rhetoric to garner support from all sectors of Oromian citizens, and beyond. In some of the clips, the participants have also called on the TPLF government to release all political prisoners, including Dr. Merera Gudina and Mr. Bekele Gerba, leaders of the Oromo Federalist Congress (OFC).

Known as “Qeerroo” for short, ABO’s youth wing, the National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD), announced its formation in April 2011. Among its demands are: (1) the end of military rule of TPLF in Oromia and other oppressed regions, such as Ogadenia and Sidama-land; (2) the unconditional and immediate release of all political prisoners; (3) the confiscation of all TPLF-owned conglomerates; (4) the immediate termination of the land-grabbing policy; (5) the removal of the TPLF-dominated government and its replacement by a Transitional Government of national liberation movements, and opposition and civic groups. Qeerroo calls the current movement “Fincila Xumura Gabrummaa (FXG),” meaning: Revolt to End National Slavery [of the Oromo Nation]. The youth group has regular radio transmissions in Afaan Oromoo and Amharic to Oromia/Ethiopia.

#GadaaFT
... See MoreSee Less

ABO’s youth league, Qeerroo Bilisummaa, says it’s the organize...

 

Comment on Facebook

Oromoo Wayyaanaan OPIDIYO Harawa tolchaani karaa dhoksaatin maqaa qeerrootin Hirara waamani Alaabaa oromoo Harka kaayanii qabsoo karaa qabattee gufachiisuf deemani Oromoo Akka godinni Baalee itt damaqeett jaarasoolin yeeroo ammaa hirara hinbaanu jedhani qeerroon walii galani yeero amma waan biraa hojjachuu qabna jedhani murteefatanitt bakka maraayyu akkas godhu qabna

Load more

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

Comments ...

 1. Sorsa Reply

  May 3, 2017 at 2:09 pm

  I think an all-out war is inevitable!!

  I am 100 % sure on this because apparently the TPLF terrorists have not had enough of Oromo blood.

  If the Tigre terrorists force their OPDO dogs to sign this document there is no other option for Oromo people than fight for their land to the very last man. That will include completely turning the cursed city into ash, even if that means being part of the ash. There is no way outside settlers come to our home and tell us what is ours and what is theirs.

  OPDO should under NO circumstances sign any deal that does not explicitly recognize Finfinne as an integral part and capital city of Oromia and respects FULL administrative right of the state of Oromia over their historic city, without exception or precondition!!

  “Shared” administration should never even be mentioned because we have nothing to share on our land. Residents must abide by the local rule of law of the state, like any other state capital in the country. The federal government, national and international institutions can LEASE land from the state of Oromia for their operations. Oromia can DENY any such lease proposal if it finds it is not in the national interest of Oromia! Full compensation should be paid to the millions of evicted Oromos in and around the capital since the arrival of the Tigre terrorists, or else the land must be returned to the victims of state terror.

  That the city is the seat of the federal government and national or international organizations is SECONDARY to and at the DISCRETION of OROMIA only!!!

  It is not up to settlers such as Abay Tsaye or Hailemariam Desalegn to tell us how we govern or use our land!

  Every state has a capital city which it controls, Oromia should not have one, or if it has it must be controlled by illegal settlers such as Wayanes, according to TPLF.

  I believe organized war of liberation is the only effective solution to the Tigre cancer, no matter the cost! Oromia will never see freedom or peace as long as ONE tigre terrorist is left in Finfinne.

  I warn some Oromos who blame Menelik for the current Tigre cancer. This is not going to solve any problem we face today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *